KURSPLAN
Utomhuspedagogik med matematik, språk, hälsa och lärande. Ingår i Lärarfortbildningen., 30hp
 
Huvudområde
Ämnesområde Övrigt inom beteende vetenskap - BE9
Kurskategori Uppdragskurs - ingår i Lärarfortbildning   Kurskod   960L31
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
• Skapa lärande situationer i olika miljöer utanför klassrummet.
• Hålla gruppen torr och varm bl.a. genom att kunna sätta upp ett väderskydd
• Arbeta Suzukiinspirerat med matematik för att utveckla matematikförståelse och intresse
• Använda landskapet som inspiration och arena för språkutveckling och inlärning, såväl
modersmål som andraspråk
• Ge exempel på uterummets betydelse, för att genom fysisk aktivitet och kost stimulera
hälsoutveckling och lärande
• Med hjälp av ett situationsanpassat ledarskap stimulera lärande och rörelse i olika utemiljöer
• Tillämpa didaktiska metoder för att synliggöra och problematisera ekologiska och biologiska
samband, samt hållbar utveckling
• Definiera och beskriva utomhuspedagogiken i ett historiskt, tvärvetenskapligt perspektiv och som
tvärvetenskapligt forskningsområde
Kursinnehåll
• Utomhuspedagogik i teori och praktik – metoden är den röda tråden genom hela utbildningen
• Suzukiinspirerad matematikdidaktik
• Språkdidaktik i natur- och kulturlandskapet
• Hälsa/hälsopromotion med utgångspunkt från WHOs definition samt matens betydelse för hälsa
och lärande
• Ledarskap för att skapa en trygg lärsituation
• Grundläggande friluftsteknik för att ge gruppen en säker, varm och torr utevistelse
• Aktuell forskning relevant för ämnesområdet
• Examination sker fortlöpande under kursen genom uppgifter som genomförs med den ordinarie
gruppen. Kursen är uppbyggd efter modellen läs till träffen, arbeta praktiskt under träffen och
omsätt resultatet i den vanliga verksamheten efter träffen.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges vid ett antal internatträffar i Mellansverige, däremellan arbete på hemmaplan och IT-baserat.
Kursstart på Bohusläns museum, Uddevalla.
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.Förkunskap

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning.

Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik med matematik, språk, hälsa och lärande. Ingår i Lärarfortbildningen.
Outdoor education in mathematics, language, health and learning
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU 1280/07-41   Kurskod: 960L31      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom beteende vetenskap - BE9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     BE9