studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År: 2014
 
Kandidatutbildning i grafisk design och kommunikation, 180 hp
/ Graphics Design and Communication /
 
Programmets syfte/vision
Kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation ska ge studenterna omfattande kunskaper i visuell kommunikation och marknadskommunikation, samt grundläggande kunskaper i projekt- och produktionsledning. Dessa kunskaper ska kunna tillämpas inom olika verksamheter inom kommunikations- och mediesektorn som t.ex. byråer av olika slag, marknadsavdelningar och informationsavdelningar – både som anställd och egen företagare. Programmet ska vara den nationellt ledande kandidatutbildningen som integrerar grafisk design, kommunikation och teknik med projektledning. En kandidat med examen från programmet Grafisk design och kommunikation ska:
 • Med sin breda och gedigna kompetens medvetet och självständigt kunna utforma och kommunicera med visuella uttryck för olika medier
 • Utifrån en god teoretisk kunskap om kommunikation och hur marknader fungerar kunna ta sig an olika roller såsom t.ex. kreatör, produktionsledare och projektledare
 • Kunna fungera väl både på en nationell och på en internationell arbetsmarknad.
 
Programmål

Ämnesmässiga kunskaper i design, kommunikation och teknik
Kandidater från programmet Grafisk design och kommunikation ska ha en mycket god förståelse för de centrala begreppen inom grafisk kommunikation. De ska också ha en god förståelse för hur visuell kommunikation produceras och används. Detta innefattar färdigheter i hur man bäst formger och får ut budskap med såväl avsändare, val av kommunikationsform, mottagare och omvärld i åtanke. En kandidat från programmet Grafisk design och kommunikation ska, såväl självständigt som i grupp, inom givna tidsramar, kunna identifiera, formulera, analysera, strukturera, och lösa komplexa problem inom grafisk design och kommunikation. Studenterna ska dessutom ha viss kännedom om aktuell forskning inom delar av området. Kandidater från programmet Grafisk design och kommunikation ska ha tillgodogjort sig:

 • Grundläggande kunskaper om retorik, presentations- och berättarteknik.
 • Grundläggande kunskaper inom företagsekonomi
 • Grundläggande kunskaper inom immaterialrätt, projektledning och gruppdynamik samt förvärvat insikter i hur dessa aspekter påverkar aktören inom grafisk design och kommunikation.
 • Kunskaper inom designmetodik och dess tillämpning inom interaktionsdesign och informationsdesign.
 • Omfattande kunskaper inom visuell kommunikation, innefattande bl.a. kommunikationsteori, visuell retorik, färgkommunikation samt kognition och perception.
 • Fördjupad kunskap inom typografi och grafisk design, innefattande bl.a. skissering, färglära och grafisk formlära.
 • Fördjupad kunskap inom medieproduktion, bl.a. färghantering, grafisk teknik och webbteknik.
 • Fördjupad kunskap om olika aspekter på marknadskommunikation såsom varumärkesdesign, internationell kommunikation, kampanj och event samt förmåga att tillämpa dessa på relevanta problemställningar.

Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt
Kandidater från programmet skall ha de individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, samt kunna kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till verksamheter inom kommunikations- och mediesektorn. Kandidater från programmet ska även ha en god förmåga att ta initiativ och vid behov tillägna sig ny kunskap. Kandidaterna skall ha en förmåga att ta ansvar i sitt arbete eller under sina fortsatta studier, med avseende på yrkesetik, ansvar och pålitlighet. Kandidaterna skall också kunna göra relevanta bedömningar inom sitt område med hänsyn taget till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Förmåga att arbeta i grupp och kommunicera
Kandidater från programmet skall kunna samverka med andra personer med skilda kompetenser och erfarenheter och på olika befattningsnivåer. Det innebär att de ska ha en förmåga att på ett aktivt sätt medverka till ett väl fungerande arbete i grupper med tydliga roller och fördelning av ansvar och uppgifter. Kandidaterna kan även initiera, planera och utvärdera ett grupparbete. Kandidater från programmet skall ha goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation. Detta innebär att kunna presentera information, problem, lösningar och färdiga produktioner på ett strukturerat sätt, anpassat till målgruppen och med relevanta tekniska hjälpmedel.

 
Gemensamma bestämmelser
Gemensamma bestämmelser avseende särskild behörighet, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till del av utbildningsprogram finns sammanställda i avsnitten b1-b6.
 
Beaktande av särskilda perspektiv
Enligt styrelsens direktiv.
 
Programmets organisation
Utbildningsprogrammet omfattar tre års studier och leder till en kandidatexamen i grafisk design och kommunikation.

Ett flertal parallella kurser bygger upp programmet. Olika undervisningsformer förekommer på programmet, bland annat projektarbeten. Programmet avslutas med ett examensarbete, omfattande 16 högskolepoäng, som presenteras och försvaras vid ett förannonserat seminarium.

 
Programmets innehåll
Programmet innehåller kurser inom grafisk design, kommunikation och teknik som varvas med ekonomi, juridik, kultur, projektmetodik och språk.
 
Bestämmelser för uppflyttning till högre årskurs
För att studenten skall kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna gäller följande:
 • Inför termin 4 skall 45 högskolepoäng vara avklarade.
De studenter som inte uppfyller poäng- eller kurskrav kommer att sökas upp av studievägledaren och ges möjlighet till stöd och planering så att studierna fullföljas.
 
Examensarbete
Examensarbetet väljes i samråd med en av programmets examinatorer. Examinator skall godkänna valet av examensarbete. Examensarbetet redovisas såväl skriftligt som muntligt vid en framläggning. För godkänt examensarbete krävs även att den studerande genom opposition vid framläggning av annat examensarbete visat sin förmåga att kritiskt granska och diskutera i tal och skrift.
 
Examenskrav
För att uppfylla kraven för kandidatexamen inom huvudområdet Grafisk design och kommunikation, 180 hp, skall studenten ha fullgjort
 • kursfordringar med godkänt resultat innefattande samtliga obligatoriska kurser och valfria kurser ur programplanen inklusive examensarbete så att 180hp uppnås. Efter särskilt beslut av programnämnden kan andra kurser inräknas.
 • kursfordringar om 90 hp inom huvudområdet grafisk design och kommunikation. Däri skall ingå:
  • kurser på minst 18 hp på G2-nivå.
  • examensarbete på minst 15 hp på G2-nivå.
 • kraven för godkänt examensarbete examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt får ej ingå i examen samtidigt. Om kurser delvis överlappar varandra kan del av kurs få räknas in. Beslut av dessa fall görs av programnämnden.

Examensbenämningen är Kandidatexamen i Grafisk Design och Kommunikation.

 

Linköpings tekniska högskola

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se