studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År: 2014
 
Kandidatutbildning i datavetenskap, 180 hp
/ Computer Science /
 
Programmets syfte/vision
En kandidat i datavetenskap, en datavetare (a computer scientist), utgår från en fast teoretisk grund i matematik och formella metoder, är orienterad i kognitionsvetenskap och datorteknik samt behärskar ett brett spektrum av programmeringsparadigm och har god kännedom om och erfarenhet av algoritmer och datastrukturer, principer för programspråk, programmeringsmetoder och olika verktyg för programmering och operativsystem.

En datavetare är väl rustad att åtaga sig de mest kvalificerade programmeringsjobben, delta i projekt inom områden där behov av avancerade datavetenskapliga metoder behövs och med sin teoretiska bakgrund kunna finna de effektivaste sätten att lösa problem.

Det datavetenskapliga programmet ger mycket goda förutsättningar för att läsa vidare med påbyggnadsutbildning på masternivån.

 
Programmål
Efter genomgången utbildning förväntas en kandidat från det datavetenskapliga programmet ha följande kunskaper och färdigheter:
 • Datavetenskapliga och matematiska kunskaper
  En datavetare har fördjupade kunskaper inom det datavetenskapliga området med kunskaper i programmeringsparadigmer, olika programspråk, verktyg i form av kompilatorer och utvecklingsmiljöer och principer för språk samt kan förstå och analysera algoritmer och olika sätt att organisera data. Dessutom har datavetaren kunskaper om de grundläggande principerna för artificiell intelligens och systemprogramvara, operativsystem och kompilatorer.
  En datavetare har en bred matematisk bas baserad på diskret matematik, logik och kontinuerlig matematik med envariabelanalys och linjär algebra samt statistik. En datavetare skall kunna se sambanden mellan matematiska och datalogiska begrepp, t.ex. induktion och rekursion.
 • Kognitionsvetenskapliga kunskaper
  En datavetare har förståelse om människans kognitiva förmåga genom kognitionsvetenskapliga inslag mot människa-dator-interaktion.
 
Gemensamma bestämmelser
Gemensamma bestämmelser avseende särskild behörighet, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till del av utbildningsprogram finns sammanställda i avsnitten b1-b6.
 
Beaktande av särskilda perspektiv
Enligt styrelsens direktiv.
 
Programmets organisation
Det datavetenskapliga programmet har en programplan med tre kurser parallellt, vanligen en matematisk eller formell kurs, en kurs med programmering och en i kognitionsvetenskap eller datorteknik.

Programmet innehåller många kurser med laborativa och projektorienterade moment.

I programplanen finns angivet vilka kurser som är obligatoriska, valbara eller frivilliga för respektive termin. De obligatoriska kurserna måste ingå i examen medan de valbara och frivilliga får ingå som valfria i examen; se sammanfattningen av examenskrav för mer detaljerade regler gällande poängkrav inom olika huvudområden. Programnämnden bestämmer vilka kurser som skall vara obligatoriska och vilka som för skilda studerandegrupper inom utbildningen utgör valbara alternativ. Kurser som överlappar varandra får ej ingå i examen samtidigt. Andra kurser kan efter beslut av programnämnden räknas som valbar kurs.

 
Programmets innehåll
Programmet innehåller
 • ett programmeringsblock med kurser i flertalet programmeringsparadigmer (funktionell, imperativ och objektorienterad) och programmeringsspråk (Lisp, Ada, Java, C, C++); dessutom programmeringskurser mot interaktion och mot Internet
 • kurser om formella språk och principer för programspråk samt verktyg för programspråk i form av kompilatorer
 • kurser för att strukturera och hantera data och analys av algoritmer samt metoder inom artificiell intelligens
 • matematikkurser bestående dels av diskret matematik och logik, kontinuerlig matematik med analys och linjär algebra samt tillämpad matematik i form av matematisk statistik
 • kognitionsvetenskapliga kurser som ger grunderna i kognitiv psykologi, insikt i användbarhet samt metoder och teknik för människa-dator-interaktion
 • kurser i digitalteknik, datorteknik och säkerhet
 • kurser i interaktion och språkteknologi med grundkurs i lingvistik
Under sista avslutande åren ges studenten en större valfrihet för att dels kunna fördjupa sig inom ett datavetenskapligt område och dels kunna bredda sig genom att välja kurser inom angränsande områden eller andra kurser, som kan vara relevanta för området.

Kurser skall väljas så att man uppfyller kravet på fördjupning inom huvudområdet Datavetenskap.

 
Bestämmelser för uppflyttning till högre årskurs
För att studenten skall kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna gäller följande:
 • Inför termin 4 skall 45 högskolepoäng vara avklarade.
De studenter som inte uppfyller poäng- eller kurskrav kommer att sökas upp av studievägledaren och ges möjlighet till stöd och planering så att studierna fullföljas.
 
Examensarbete
Programmet avslutas med ett examensarbete inom huvudområdet. Arbetet omfattar 16 hp, där 1 hp skall omfatta vetenskapligt skrivande.
 
Examenskrav
För att uppfylla krav för teknologie kandidatexamen inom huvudområdet Datavetenskap, 180 hp, skall studenten ha fullgjort:
 • kursfordringar med godkänt resultat innefattande samtliga obligatoriska kurser och valfria kurser ur programplanen inklusive examensarbete så att 180hp uppnås. Efter särskilt beslut av programnämnden kan andra kurser inräknas.
 • kursfordringar om minst 90 hp inom huvudområdet Datavetenskap. Däri skall ingå:
  • kurser på minst 18 hp på G2-nivån.
  • examensarbete på minst 15 hp på G2-nivån.
 • minst 20 hp sammantaget från kurser i matematik/tillämpning av matematik.
 • kraven för godkänt examensarbete examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt får ej ingå i examen samtidigt. Om kurser delvis överlappar varandra kan del av kurs få räknas in. Beslut av dessa fall görs av programnämnden.

Vilka kurser som kan ingå i kravet på matematik/tillämpning av matematik framgår av särskild lista.

Examensbenämning är Teknologie kandidat i datavetenskap.

 

Linköpings tekniska högskola

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se