studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År: 2013
 
Masterprogrammet i Protein Science, 120 hp
/ Master’s Programme in Protein Science /
 
Programmets syfte/vision
Masterprogrammet "Protein Science" syftar till att ge studenterna de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för yrkesverksamhet eller för forskarutbildning inom området proteinvetenskap. Utbildningsprogrammet svarar mot såväl nationella som internationella behov inom området, samt behov från universitet, näringsliv och samhället i övrigt. Utbildningen bygger på en ämnesbas från relaterad kandidatutbildning och avser att ge fördjupad förståelse inom området och en grund till forskarutbildning inom området.
Detta ska innebära att
 • studenterna från masterprogrammet "Protein Science" ska vara väl förberedda för avancerad naturvetenskaplig kommunikation med skilda målgrupper
 • studenterna från masterprogrammet "Protein Science" ska kunna bidra till en hållbar utveckling av samhället
 • studenterna från masterprogrammet "Protein Science" ska vara väl förberedda för forskarstudier men också fungera väl på arbetsmarknaden såväl nationellt som internationellt
 
Programmål
Matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga kunskaper
Studenter från masterprogrammet "Protein Science" ska visa kunskap och förståelse inom området proteinvetenskap inbegripet ett brett kunnande om området såväl som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. De utexaminerade ska även ha övergripande kunskaper om aktuell forskning inom området.
En utexaminerad student från masterprogrammet "Protein Science" ska:
 • ha fördjupade ämneskunskaper inom proteinkemi, biomolekylär design och strukturbiologi
 • ha fördjupade kunskaper om experimentella metoder för att studera proteiners och biomolekylers struktur-funktionssamband samt
 • kunna tillämpa denna kunskap laborativt
 • ha fördjupad kunskap i strukturbiologiska metoder för att kunna förstå, tillämpa och ifrågasätta forskningsresultat inom området
 • behärska viktiga begrepp och teorier för biomolekylers växelverkan och reaktionsmekanismer
 • ha god kunskap om metoder och strategier för global, kvantitativ och jämförande proteinanalys
 • ha god kunskap om begrepp, metoder och teorier som används vid rationell biomolekylär design, med särskilt fokus på evolutionära och kombinatoriska metoder för "protein engineering"
 • kunna använda modern programvara för att analysera resultat inom proteinvetenskap och strukturbiologi kunna kritiskt tillgodogöra sig avancerad litteratur inom proteinvetenskap
 • vara väl förtrogen med moderna forskningsrön inom området
Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt
Studenter från masterprogrammet "Protein Science" ska besitta de individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar även med begränsad information. De utexaminerade ska också kunna ta ansvar för sin egen roll i sitt arbete eller under fortsatta forskarstudier med avseende på yrkesetik, ansvar och pålitlighet. Studenter från masterprogrammet "Protein Science" ska också kunna göra relevanta bedömningar inom sitt område med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Förmåga att arbeta i grupp och kommunicera
Studenter från masterprogrammet "Protein Science" ska kunna samverka med andra personer. Detta innebär förmåga att på, ett aktivt sätt medverka till ett väl fungerande arbete i gruppen med tydliga roller och fördelning av ansvar och uppgifter. De utexaminerade kan även initiera, planera, leda och utvärdera omfattande grupparbeten. De ska dessutom ha goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation. Detta innebär att kunna presentera information, problem och lösningar på ett strukturerat sätt, med relevanta tekniska hjälpmedel, i såväl tal som skrift, såväl på svenska som på engelska för olika målgrupper. Planering, utveckling, och realisering av forsknings- och utvecklingsprojekt med hänsyn till samhälleliga och ekonomiska behov och krav
Studenter från masterprogrammet "Protein Science" ska ha kunskaper om naturvetarens och naturvetenskapens roll i samhället både ur ett historiskt och aktuellt perspektiv. De utexaminerade ska också ha förståelse för de samhälleliga och ekonomiska villkor som råder inom området och för relaterad forskningsverksamhet. De ska också kunna initiera, arbeta i och leda avancerade utvecklingsprojekt med de metoder som är vedertagna inom området. Studenter från masterprogrammet "Protein Science" ska vidare kunna planera, genomföra och utvärdera ett projekt. De utexaminerade ska också ha förståelse för hur forskningsresultat kan överföras till företagsmässigt användande.
 
Gemensamma bestämmelser
Gemensamma bestämmelser avseende särskild behörighet, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till del av utbildningsprogram finns sammanställda i avsnitten b1-b6.
 
Beaktande av särskilda perspektiv
Enligt styrelsens direktiv.
 
Programmets organisation
Masterprogrammet omfattar två års studier och ger en naturvetenskaplig masterexamen i kemisk biologi. Kursutbudet framgår av programplanen. De flesta kurserna är organiserade så att teoriinnehållet behandlas vid föreläsningar, lektioner och seminarier. Utöver detta ingår omfattande laborationsarbeten som skall redovisas skriftligt och/eller muntligt. Deltagandet i föreläsningar/lektioner och räkneövningar är i de flesta fall frivilligt medan laborationer, laborationsgenomgångar och anordnade seminarier är obligatoriska. Kurslitteraturen är ofta på engelska och vissa kurser ges på engelska.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete om minst 30 hp.
 
Programmets innehåll
Inom masterprogrammet läses främst kurser i gränslandet mellan kemi och biologi på avancerad nivå. Dessa kurser fokuserar på proteiner och andra biomolekyler och metoder för att studera dessa. Flera kurser är valbara vilket ger studenten frihet att utforma sin egen masterutbildning och det finns utrymme för att komplettera kurserna med kurser från andra ämnesområden som t.ex. matematik, biologi, fysik, medicin eller ekonomi. Programmet avslutas med ett examensarbete som kan utföras på ett företag eller på universitetet. Examensarbetet kan vara en god introduktion till vidare studier på forskarnivå.
 
Examenskrav
Programmet leder till "Naturvetenskaplig masterexamen i kemisk biologi 120 hp", översatt till "Master of Science with a major in Chemical Biology".
Examenskraven är
 • kandidatexamen specificerad i tillträdeskraven för programmet
 • godkänt resultat på alla obligatoriska kurser
 • godkänt resultat på valfria kurser så att kravet på 120 hp uppnås
 • 90 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete (30 hp) varav minst 60 hp (kurser + examensarbete) inom det huvudsakliga området
 • examensarbete omfattande minst 30 hp på avancerad nivå eller motsvarande examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

En kurs som innehållsmässigt överlappar en annan kurs kan inte räknas med i examen. Kurser som ingår i kandidatexamen kan inte räknas med i masterexamen.
 

Linköpings tekniska högskola

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se