studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TSIU05 Digitalteknik, 8 hp
/Switching Theory and Logical Design/

För:   DI   EL  

 

Prel. schemalagd tid: 74
Rek. självstudietid: 139

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Kursen avser att ge kunskap om strukturerade metoder för analys och konstruktion av digitala nät samt komponenter och utvecklingshjälpmedel. Efter avslutad kurs skall studenten:
  • ha kännedom om vanligt förekommande komponenter
  • kunna definiera och diskutera begreppen spänning, ström och resistans
  • kunna beskriva grundläggande elektriska kretsar
  • kunna utföra grundläggande felsökning av elektriska kretsar
  • kunna utföra olika mätningar av storheterna spänning, ström och resistans med universalinstrument och oscilloskop
  • skapa en formaliserad modell för en digital krets utifrån en problembeskrivning. Kombinatoriska nät skall kunna beskrivas med funktionstabeller, sekvensnätsmodeller av typen Moore och Melay med tillståndsdiagram.
  • Med strukturerade metoder konstruera och analysera digitala nät. Minimera kombinatoriska nät med boolesk algebra och Karnaough-diagram. Skapa tillståndstabeller med utgångspunkt från tillståndsdiagram.
  • Implementera konstruktionen i hårdvara


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Systemkonstruktion

  Organisation:
Undervisningen sker i form av lektioner (föreläsningar/räkneövningar) och laborationer. I labserien ingår ett moment av peer review där studenten granskar annan students rapport.

  Kursinnehåll:
Ohms lag, spänning- och strömdelning, Kirchoffs lagar, vågformer, topp-, medel- och effektivvärde, motstånd, kondensator, tongenerator, universalinstrument, oscilloskop.
Talsystem och koder. Booleska funktioner. Minimeringsmetoder. Kombinatoriska nät. Sekvensnät. Tillståndsgrafer och syntesmetoder. Kretsfamiljer och kretsar.


  Kurslitteratur:
Hemert, Lars-Hugo: Digitala kretsar (3:e upplagan). Studentlitt.

  Examination:
TEN1 LAB1 UPG1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
Uppgift (U,G)
4 hp
2 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Michael Josefsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/04/2014