studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO, 12 hp
/Images and Graphics, Project Course CDIO/

För:   D   IT   MED   Y  


OBS!

Entreprenörskapsdelen överlappar med andra CDIO-kurser och poäng kan ej räknas flera gånger i examen


 

Prel. schemalagd tid: 52
Rek. självstudietid: 268

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik, Datateknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Projektarbetet ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt, och det ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:
 • Analysera och strukturera problem
 • Söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper
 • Skriva och följa upp projekt- och tidplan
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar
 • Redovisa resultat muntligt och skriftligt
 • Bildanalys, datorseende, bildkodning, eller datorgrafik, speciellt de praktiska problem och begränsningar som finns i de metoder som presenterats.
Resultatet av projektarbetet ska:
 • Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder i motsvarande teknikområde.
 • Dokumenteras i form av projekt- och tidplan samt i form av en teknisk rapport
 • Presenteras muntligt
 • Följas upp i en efterstudie
 • Uppfylla de krav som framgår av kravspecifikationen

Kursens syfte är också att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper och förmågor inom entreprenörskapsområdet med tyngdpunkt på affärsplanering för nya verksamheter. Efter kursen ska studenten:
 • kunna redogöra för modeller som beskriver vad som krävs för att en ny verksamhet ska ha en stabil grund för sin vidare utveckling samt ha förmåga att bedöma verksamheters utvecklingsnivå med utgångspunkt i sådana modeller; samt
 • kunna redogöra för vilken information och vilka analyser som krävs för att värdera ett utvecklingsprojekt ur ett affärsmässigt perspektiv samt ha förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kursen förväntar sig att studenten har tillämpat projektstyrningsmodeller i tidigare kurser eller andra sammanhang. Vidare att studenten har tillägnat sig kunskaper motsvarande grundkurser inom profilerna Signal och bildbehandling eller Spelprogrammering inom det området som projektet omfattar.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Till varje gång kursen går tas förslag på projekt fram av examinator. Projektförslagen kommer både från industrin och universitetet. Tilldelning av projekt till studenter sker både baserat på egen lämplighet och önskemål. Till varje projektförslag finns ett projektdirektiv som utgör grunden för det fortsatta arbetet. Projektarbetet inleds med att projektgruppen tar fram en kravspecifikation samt projekt- och tidplan för sitt projekt.
Projekten skall bedrivas enligt LIPS-modellen eller annan modell efter beslut av examinator. Kravspecifikation, projektplan, tidplan och reflektionsdokument samt öviga projektdokument skall följa de mallar som ingår i LIPS.
Projekt som har utförs tidigare år innefattar:
 • Mobil robot
 • Kartläggning av 3D scen
 • Medicinsk bildanalys

Kursen pågår hela höstterminen.


  Kursinnehåll:
Forsknings- och applikationsnära projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning. Även kombinationer med närliggande områden kan förekomma, t.ex. seende robotar.

  Kurslitteratur:
Projektspecifikt.
Kompendium om projektmodellen LIPS (köps på Bokakademin)


  Examination:
PRA1 UPG1
Projektarbete (U,G)
Inlämningsuppgifter om entreprenörskap (U, G)
9 hp
3 hp
 
Projektarbetet kommer att bedömas utifrån uppfyllandet av kursens mål. Tre delmoment som vardera bedöms med godkänt / icke godkänt ingår i bedömningen. Dessa delmoment är:
 • Skriftlig dokumentation
 • Muntlig presentation
 • Projektmodell-dokument. Projektmodell-dokument skall minst inkludera projektplan, tidplan och reflektionsdokument författade i enlighet med projektmodellen.
För godkänt på hela projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att målen för kursen är uppfyllda. Speciell vikt läggs vid att kursdeltagarna aktivt verkar för att gruppen arbetar enligt projektmodellens intentioner.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Svenska/engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Klas Nordberg
Examinator: Fahad Khan
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 01/29/2016