studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TMEI01 Elkraftteknik, 6 hp
/Electrical Engineering/

För:   EL   MI  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik, Maskinteknik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Kursen avser att ge allmänna kunskaper om elkraftteknik samt konstruktion och användning av förekommande elkraftteknisk utrustning. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • utföra beräkningar på symmetriska och osymmetriska trefassystem
 • utföra beräkningar på trefas krafttransformatorn
 • förstå principfunktionen och utföra beräkningar på olika elmaskiner
 • göra beräkningar på faskompensering av induktiva laster med kondensatorer vid Y-och D-koppling
 • göra beräkningar i kraftelektronik med tyristorer och dioder och olika regulatorer
Som delmoment i detta måste studenten kunna:
 • förstå principen och att utföra beräkningar på varvtalsreglering av asynkronmaskinen
 • förstå principfunktionen och beräkna varvtalsreglering av likströmsmaskinen
 • förstå principfunktionen på synkronmaskinen med infasningsvillkor till nätet
 • förstå och vara medveten om personfaran i elkraftanläggningar


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kretsteori alt. Elektroteknik

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

  Kursinnehåll:
 • trefassystem
 • trefas krafttransformatorn
 • trefas kraftöverföring
 • liksströmsmaskinen
 • asynkronmaskinen
 • varvtalsreglering av asynkronmaskinen och liksströmsmaskinen
 • synkronmaskinen
 • faskompensering
 • lik- och växel-riktning
 • personfaran


  Kurslitteratur:
T. Franzen, S. Lundgren Elkraftteknik. Studentlitteratur. ISBN 91-44-01804-5 .
Kompletterande material (laborationshandledningar mm).


  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Per Öberg
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Maskin&Design
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/04/2014