studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2012
 
TGZD20 Projektarbete, 20 p / 30 hp
/Project/

För:  

 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 800

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Övriga ämnen   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Övriga ämnen   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:
Målet är att genomföra ett större sammanhängande ingenjörsmässigt eller vetenskapligt projekt och därvid visa förmåga att självständigt genomföra ett större projekt inom området för tidigare studier, insamla och kritiskt granska relevant information samt kommunicera resultatet.

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Tre års tidigare studier (180 hp) relevanta för projektet med minst 40 hp på nivå G2/A.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen utgörs av ett självständigt arbete. Examinator skall vara lärare vid LiTH. Arbetets uppläggning och handläggning sker enligt överenskommelse med examinator.

  Kursinnehåll:
Bestäms individuellt för varje studerande i samråd med examinator.

  Kurslitteratur:
Bestäms individuellt. Självständig informationssökning kan i vissa fall vara en viktig del av kursen.

  Examination:
UPG1
Skriftlig eller muntlig projektrapport (U,3,4,5)
30 hp
 
Alternativ examination kan förekomma efter överenskommelse med examinator.Undervisningsspråk är Svenska/engelska.
Institution: .
Studierektor:
Examinator:
Ansvarig programnämnd: Övrigt


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2012 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/21/2012