studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar, 6 hp
/Alternative Energy Sources and their Applications/

För:   FyN   KeBi   MED   MFYS   TB   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 52
Rek. självstudietid: 108

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om grundläggande energisystem som används i samhället. Särskilt fokus riktas mot förnybara (alternativa) energikällor. Efter genomgången kurs ska studenten:
  • ha en förståelse för vikten av att utforska förnybara energikällor ur teknisk, miljömässig och ekonomisk synvinkel.
  • kunna beskriva olika metoder att utnyttja förnybara energikällor.
  • ge exempel på effektiv energianvändning.
  • uppvisa en kunskapsbas för arbete med allmän förnybar energi och energisparande tillämpningar.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande fysikkunskaper

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
De schemalagda delarna av kursen består av föreläsningar, seminarier, en laboration på solceller och företagsbesök (inbjuden föreläsningar) på företag som arbetar i energisektorn. Föreläsningarna avser att ge en grundläggande förståelse av ämnet. Här presenteras de viktigaste teoretiska avsnitten som exemplifieras med ett antal räkneuppgifter. Två grupparbeten i form av projekt kommer att föreslås.

  Kursinnehåll:
  • Hållbara energikällor: solenergi, geotermisk energi och olika typer av kraftverk, olika former av vattenenergi, vindkraft, biobränslen.
  • Energiomvandling och energitransport.
  • Energisparande teknik för elektronik-, transport-, industri- och byggbranschen.
  • Avancerade material, metoder och framtidsutsikter inom energisektorn, inverkan av miljö på mänskligt liv och grundläggande krav för energirelaterade tillämpningar.
  • Introduktion till metoder för datorsimulering inom energisektorn.


  Kurslitteratur:
E. E. Michaelides, "Alternative Energy Sources", (Springer,2012).
A compendium of articles.
R. Wengenmayr, T. Bührke “Renewable Energy: Sustainable Energy Concepts for the Future”, (Wiley, 2008).
G. Boyle, ”Renewable Energy”, (Oxford University Press,2004).


  Examination:
TEN1 LAB1 UPG1 KTR1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laboration (U,G)
Närvaro vid platsbesök och/eller gästföreläsningar (U,G)
Frivilligt kursmoment (U,G)
5 hp
0,5 hp
0,5 hp
0 hp
 
Frivilliga moment under kursens gång (två grupparbeten i form av projekt och prov) kan ge poäng som får tillgodoräknas på den skriftliga tentamen.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Sergiy Valyukh
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/01/2017