studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TFYA83 Mekaniska vågor, 2 hp
/Mechanical waves/

För:   FyN  

 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 53

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Kursen syfte är att ge grundläggande kunskaper om svängningsrörelse och vågrörelse med tillämpningar inom bland annat akustik. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna behandla grundläggande vågfysikproblem relaterade till mekaniska vågor inklusive akustik.
Vidare ska studenten;
  • kunna mäta akustiska storheter
  • kunna redovisa mätningar, resultat och slutsatser


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Matematisk grundkurs samt envariabelanalys. Vissa moment från linjär algebra.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Kursens innehåll är i olika omfattning relevant för ett flertal av programmets kommande kurser (Optik - teori och tillämpning, Elektronik och mätteknik, Mekanik, Elektromagnetism, Transformteori, Nanoteknologi, Modern fysik, m.fl.) Påbyggnad på avancerad nivå: Materialoptik, Optoelektronik.

  Organisation:
Föreläsningarna i vågfysik avser att ge en grundläggande förståelse av ämnet. Här presenteras de viktigaste teoretiska avsnitten som exemplifieras med ett antal räkneuppgifter. Kunskaperna fördjupas och tillämpas genom problemlösning på lektioner. I kursen ingår också laborationer relaterade till akustik. Kursen pågår under vårterminens första läsperiod.

  Kursinnehåll:
Grundläggande oscillationsfenomen, mekaniska vågor, harmonisk svängningsrörelse, fortskridande vågor, interferens och superposition.

  Kurslitteratur:
Göran Jönsson, Våglära och optik (kapitel 1-10), 5:e upplagan (ISBN: 9789163389573)
Övrigt material via kursens Lisamrum


  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laboration (U,G)
1,5 hp
0,5 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Per Sandström
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 01/27/2015