studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TFYA74 Modern fysik II, 4 hp
/Modern Physics II/

För:   FyN   Y   Yi  

 

Prel. schemalagd tid: 52
Rek. självstudietid: 55

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
I Modern fysik II ingår tillämpningar av de grunder inom relativitetsteori och kvantfysik som gavs i Modern fysik I. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för de grundläggande huvudidéerna och teorierna inom de mer tillämpade delarna av den moderna fysiken
 • lösa problem inom den moderna fysiken och därvid välja lämpliga metoder och bedöma rimligheten av erhållna resultat
 • formulera och bedöma matematiska modeller som beskriver fysikaliska problem
 • förklara betydelsen av de svenska och engelska termer som används inom området
 • utföra enkla mätningar och datorberäkningar av betydelse inom den moderna fysiken


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
En- och flervariabelanalys, Mekanik, Vågfysik, Elektromagnetism, Modern fysik I

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Nanoteknologi, Materiefysik, Experimentell fysik, Halvledarteknik, Ytfysik, Analytisk mekanik, Relativitetsteori, Kvantmekanik, Kosmologi, Medicinsk strålningsfysik

  Organisation:
Föreläsningar, lektioner och laborationer

  Kursinnehåll:
Den moderna fysiken är i huvudsak 1900-talets fysik och har ett gigantiskt omfång, från materiens minsta byggstenar till hela universum och allt däremellan. I denna kurs fokuserar vi på de mer tillämpade delarna av kvantfysiken och i viss mån relativitetsteorin och tillämpar dem på
 • Molekylfysik: kemisk bindning, molekylorbitaler, hybridisering, rotation och vibration, molekylspektra
 • Fasta tillståndets fysik: kristallstrukturer och bindningar, elektronstruktur, halvledarfysik och halvledarkomponenter
 • Exotiska material och materialtillstånd: fullerener, laser, supraledning, Bose-Einstein-kondensat
 • Numerisk lösning av kvantmekanika problem: variationsprincipen, materialberäkningar, kvantkemi
 • Kvantinformation: qubits, kvantdatorer och kvantkryptografi
 • Elementarpartikelfysik: standardmodellen och bortom standardmodellen
 • Kosmologi: big bang-teorin, universums expansion, svarta hål
 • Laborationer i kvantfysik och kärnfysik


  Kurslitteratur:
Randy Harris: Modern Physics, 2a upplagan., Pearson international edition, 2008 (ISBN-13: 978-0-321-52667-0)

  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationer (U,G)
3 hp
1 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Rickard Armiento
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/01/2014