studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TFYA43 Nanoteknologi, 6 hp
/Nanotechnology/

För:   BME   FyN   MED   MFYS   MSN   TB   Y   Yi  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för viktiga fenomen inom nanovetenskap och hur de kan utnyttjas i olika tillämpningar.
Efter fullgjord kurs ska studenten
 • kunna beskriva centrala fenomen inom nanovetenskap
 • kunna ge exempel på hur nanovetenskap utnyttjas i olika aktuella tillämpningar.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kunskaper i mekanik och vågrörelselära

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av ett antal föreläsningar, demonstration av exempel på nanoteknologi samt en studentkonferens med muntliga presentationer.

  Kursinnehåll:
Kursen innehåller en allmän introduktion till nanoteknologin som ska ge studenterna ett brett perspektiv på området. Samtidigt ska kursen ge exempel på mycket nya utvecklingar inom modern vetenskap och teknologi. Kursen täcker flera aktuella områden med stark koppling till applikationer, men går inte i detalj in på komplicerad fysik, biologi och matematik. Nanovetenskap och nanoteknologi tillhör de viktigaste kunskapsområdena som möjliggör ett fortsatt hållbart samhälle baserat på högteknologi. Teknologin mognar kontinuerligt och leder ständigt till nya genombrott. Nanovetenskap är starkt tvärvetenskaplig och den utvecklas i områden mellan traditionell vetenskap och teknik, kvantmekanik och livsvetenskaperna. Kursen handlar om hur man mha nanovetenskapen kan tillverka nya material, maskiner och komponenter för att förbättra hur vi lever och arbetar.
Föreläsningar som behandlar följande ämnen:
 1. Introduktion till nanoteknologi
 2. Storlekens betydelse
 3. Vetenskapen bakom nanoteknologin
 4. Verktygen för att tillverka och mäta på nanostrukturer
 5. Optik och elektronik
 6. Sensorer
 7. Smarta material
 8. Bio-medicinska tillämpningar
 9. NEMS
 10. Framtidsperspektiv


  Kurslitteratur:
Föreläsningsanteckningar som finns tillgängliga på nätet samt två referensverk: "Introduction to Nanoscience” och Fundamentals of Nanotechnology” av Hornyak, Dutta, Tibbals och Rao. (CRC Press, 2008), som finns tillgänglig under kursens gång.

  Examination:
TEN1 UPG1 KTR1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Aktivt deltagande i studentkonferensen (U,G)
Frivilliga duggor (U,G)
5 hp
1 hp
0 hp
 
Frivilliga duggor under kursens gång kan ge bonuspoäng på tentamen.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Jens Birch
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/21/2017