studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TFYA27 Elementarpartikelfysik, 6 hp
/Elementary Particle Physics/

För:  


OBS!

Vartannatårskurs. Ges ej 2017


 

Prel. schemalagd tid: 44
Rek. självstudietid: 116

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig en god introduktion till modern elementarpartikelfysik med tonvikt på teoribildning. Efter avklarad kurs kan studenten:
  • lösa problem inom grundläggande kärnfysik med olika formalismer, till exempel vad gäller olika kärnmodeller.
  • använda relativistisk fyrvektorformalism för att lösa problem inom partikelfysiken
  • använda en matematisk behandling av en del fundamentala begrepp inom partikelfysiken som isospin, SU(3), SU(4) och SU(5) och så kallad gaugeinvarians för att lösa en del längre teoretiska frågeställningar.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kvantmekanik. Analytisk mekanik, Kvantdynamik och Relativistisk kvantmekanik eller Relativitetsteori rekommenderas (kan läsas parallellt).

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen ges i form av föreläsningar (och eventuellt någon gästföreläsning gällande aktuell forskning).

  Kursinnehåll:
Introduktion till subatomär fysik. Allmänna egenskaper hos kärnor. Skalmodellen. Översikt av subnukleär fysik. Symmetritransformationer och konserveringslagar. Kvarkmodellen. Svag och stark växelverkan. Standardmodellen och experimentella test av denna. Bortom standardmodellen.

  Kurslitteratur:
David Griffiths, Introduction to Elementary Particles, Wiley.

  Examination:
UPG1 MUN1
Inlämningsuppgifter och muntlig redovisning (U,3,4)
Frivillig muntlig tentamen för högre betyg (U,3,4,5)
6 hp
0 hp
 
Inlämningsuppgifter kan ge betygen U, 3, 4. En muntlig tentamen kan höja betyget med max ett steg.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Ferenc Tasnadi
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/28/2016