studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TFYA17 Projektlaborationer i fysik, 6 hp
/Advanced Project Work in Applied Physics /

För:   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 8
Rek. självstudietid: 152

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Det övergripande målet med kursen är att studenten skall kunna gripa sig an ett experimentellt eller teoretiskt fysikaliskt problem till vilket svaret ej är känt, lösa detta och presentera erhållna resultat både muntligt och skriftligt. Kursen skall ge studenten möjlighet att komma närmare den verkliga ingenjörsvärlden genom ett projektarbete. Projektarbetet ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:
 • Analysera och strukturera problem
 • Söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar
 • Redovisa resultat muntligt och skriftligt
Resultatet av projektarbetet ska:
 • Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder.
 • Presenteras muntligt
 • Presenteras skriftligt


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Tidigare fysikkurser

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Efter en presentation av forskningsområdena vid IFM får deltagarna anmäla något/några intresseområden. Forskare inom de av deltagarna angivna intresseområdena försöker i görligaste mån formulera ett mindre problem som kan brytas loss ur ett större forskningsprojekt. Under handledning av aktuell forskare bearbetas uppgiften med både teoretiska och experimentella inslag. Arbetet sker i grupper om 2-3 teknologer och skall ge erfarenhet av
 • planering och genomförande av ett mindre projekt
 • forskningsmetodik
 • muntlig och skriftlig rapportering av ett självständigt arbete.
Kursen pågår hela höstterminen.


  Kursinnehåll:
Varierar beroende på projekt men generellt gäller att det omfattar:
 • till projektet hörande teori,
 • mätprinciper, beräkningsmetoder
 • metoder för utvärdering av uppmätta eller beräknade data.


  Kurslitteratur:
Aktuella vetenskapliga uppsatser.

  Examination:
LAB1
Arbetet redovisas i en skriftlig rapport som skall vara av vetenskaplig standard (U,G)
6 hp
 
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Svenska/engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Per Eklund
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/08/2016