studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TDDD01 Språkteknologi, 6 hp
/Language Engineering /

För:   D   IP   IT  

 

Prel. schemalagd tid: 56
Rek. självstudietid: 104

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): G2

  Datavetenskap Datavetenskap, kognitionsvetenskap

  Mål:  IUAE-matris
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • redogöra för grundläggande metoder och tekniker för automatisk analys och tolkning av ord och meningar,
  • tillämpa reguljära uttryck, formell grammatik och statistiska metoder för analys av ord och meningar i löpande text,
  • redogöra för delproblem och standardlösningar i samband med automatisk textförståelse,
  • utvärdera algoritmer och system med avseende på korrekthet, precision och recall,
  • redogöra för de vanligaste arkitekturerna i språkteknologiska tillämpningssystem,
  • värdera svårighetsgrad och görbarhet av olika språkteknologiska tillämpningar


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande programmeringsförmåga med användning av reguljära uttryck, motsvarande 30hp programmeringskurser och formella språk.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen inleds med en serie föreläsningar som går igenom problemställningar och olika lösningstekniker, varav några övas i handledda laborationer. Kursen avslutas med ett större projekt som tränar studenternas analysförmåga och ger ytterligare möjlighet att tillämpa de metoder som omfattas i kursen.

  Kursinnehåll:
Utifrån ett helhetsperspektiv på språkkunnande och språkteknologi tar kursen upp metoder för språkteknologiska delproblem som
  • ordklassbestämning
  • syntaktisk parsning
  • semantisk kategorisering
  • textklassificering
med användning av såväl regelbaserade som statistiska metoder. Parallellt diskuteras metoder för design och utvärdering av tillämpningssystem. I laborationsdelen övas metoderna via implementerade system som ska anpassas för att lösa konkreta problem. I det avslutande projektet fokuseras design och i viss mån implementering av ett större tillämpningssystem där frågor om delkomponenternas integration i en större helhet aktualiseras.


  Kurslitteratur:
Daniel Jurafsky and James H. Martin: Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, Prentice Hall, 2000 eller senare.

  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs med projekt (U,3,4,5)
3 hp
3 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IDA.
Studierektor: Jalal Maleki
Examinator: Marco Kuhlmann
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 04/12/2016