studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TDDA69 Data- och programstrukturer, 4 p / 6 hp
/Data and Program Structures/

För:   C   D   IP   IT  

 

Prel. schemalagd tid: 68
Rek. självstudietid: 92

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap   Nivå (G1,G2,A): G2

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi.

  Mål:  IUAE-matris
Kursen syftar till att studenterna ska förvärva kunskap om olika programmeringsparadigmer och evalueringsstrategier och hur dessa kan implementeras. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
  • redogöra för aspekter av evaluering och exekvering inom olika programspråksmodeller
  • förklara och demonstrera hur designval vid programspråkskonstruktion påverkar språkets uttryckskraft och effektivitet
  • analysera och värdera programspråk med utgångspunkt i deras evaluerings- och kompileringsstrategier
  • implementera programspråk i form av interpretator och kompilator.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Funktionell och objektorienterad programmering samt erfarenhet av programmering i funktionellt språk, företrädelsevis Common Lisp eller Scheme.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Logikprogrammering, Programmeringsteori

  Organisation:
Under föreläsningarna behandlas teorin. Lektionerna förbereder laborationerna och ger övning i lösandet av tillämpningsproblem. Laborationerna ger praktisk erfarenhet dels av svårigheter med olika modeller, dels av teorin i kursen.
Kursen pågår hela vårterminen.


  Kursinnehåll:
Följande ämnen behandlas under föreläsningar och lektioner:
  • programspråket Scheme, som används som verktyg i lärobok och på laborationer samt som modellspråk för implementering av programspråk
  • substitutions- och omgivningsmodellerna
  • programmeringsparadigmer och beräkningsmodeller, såsom funktionell, imperativ och objektorienterad programmering, lat evaluering, strömmar, ickedeterministisk programmering och logikprogrammering
  • evalueringsaspekter, parameteröverföring och exekveringsomgivningar samt modeller för rekursion
  • studium och implementering av interpretator och kompilator, där Scheme är modellspråket.


  Kurslitteratur:
Abelson H. & Sussman, G.J. (1996) Structure and Interpretation of Computer Programs. MIT Press.
Laborationsmaterial.


  Examination:
TENA LABA
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
1,5 hp
4,5 hp
 
Laborationsserien kräver en betydande arbetsinsats och utgör därför större delen av kurspoängen. Laborationerna genomförs i grupper om två studenter och en viktig del av examinationen är diskussionen med assistenten.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IDA.
Studierektor: Peter Dalenius
Examinator: Ahmed Rezine
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/10/2011