studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TSFS04 Elektriska drivsystem, 6 hp
/Electrical Drives/

För:   D   EL   M   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 60
Rek. självstudietid: 100

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Att ge grundläggande kunskaper om elmaskiner. Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
 • förklara konstruktions- och funktionsprinciper för olika typer av elmaskiner.
 • förklara och utföra beräkningar på elektromekaniska fenomen i maskinerna.
 • redogöra för prestandaegenskaper för olika typer av maskiner.
 • modellera och parametrisera elmaskiner.
 • beskriva hur olika parametrar i motormodellerna påverkar motorprestandan.
 • designa experiment för att identifiera motorparametrar.
 • beräkna effektflöden för elektriska drivsystem.
 • designa och implementera styrstrategier för stationär drift av elmaskiner.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kunskaper i kretsteori, elektromagnetism och Matlab.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner samt laborationer.

  Kursinnehåll:
 • Introduktion av elmaskiner som inkluderar en översiktlig genomgång av olika typer av elmaskiner.
 • Genomgång av de viktigaste beståndsdelarna i elmaskiner och hur fysikaliska principer används för att modellera dessa. Speciell vikt läggs vid förståelse av elektromekaniska omvandlingsprinciper och magnetiska kretsar.
 • Modellering, parameterisering och styrning av likströmsmaskinen, synkronmaskinen och asynkronmaskinen.


  Kurslitteratur:
Electric Machinery 6th Edition, A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley Jr., Stephen D. Umans. Mc GrawHill, Boston, 2003 samt kursens lektionskompendium, laborationskompendium och formelsamling.

  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationskurs (U,G)
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Johan Löfberg
Examinator: Mattias Krysander
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/20/2015