studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TNM093 Tillämpad visualisering och virtuell verklighet, 6 hp
/Practical Data Visualization and Virtual Reality/

För:   MT  

 

Prel. schemalagd tid: 34
Rek. självstudietid: 126

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Medieteknik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
  • använda vanliga tekniker för datautforskning och -analys, samt
  • virtuell verklighet för att implementera tillämpningar inom visualisering och datorgrafik
  • använda tracking och korrekt grafisk projektion för att implementera ett-till-ett-mappning mellan verkliga och virtuella koordinater
  • använda vanliga programvaror och system för att implementera grundläggande multi-sensoriska interaktioner och visualiseringar


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Linjär algebra och analys, Programmering C++, Objektorientering och algoritmer, 3D Datorgrafik

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen introducerar teorier och praktiska exempel genom föreläsningar. I laborationer ska studenterna testa den praktiska användningen av olika verktyg och på så sätt skaffa sig de kunskaper som krävs för att använda programvara för visualisering. Vidare kommer principer inom VR att tillämpas för att korrigera den grafiska vyn.

  Kursinnehåll:
  • Visualiseringspipelinen!
  • Visualiseringstekniker
  • Tracking och VR-vyer
  • Interaktionstekniker
  • Perception
  • Tillämpningar


  Kurslitteratur:
Föreslagna, valfria böcker om kursens ämnen:
The Visualization Handbook, Charles Hansen and Chris Johnson
Information Visualization: Design for Interaction (2nd Edition), Robert Spence
Essential Virtual Reality Fast, John Vince


  Examination:
LAB1
Laborationer (U,G)
6 hp
 
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Svenska/engelska.
Institution: ITN.
Studierektor: Camilla Forsell
Examinator: Jimmy Johansson
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/14/2017