studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TMMI39 Mekanik f.k., 6 hp
/Engineering Mechanics, Advanced Course/

För:   EM   MI  

 

Prel. schemalagd tid: 56
Rek. självstudietid: 104

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Maskinteknik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Att ge de studerande förtrogenhet med de grundläggande lagarna inom den klassiska mekaniken samt förmåga att självständigt tillämpa lagarna på konkreta mekaniska problem. Efter kursen skall den studerande kunna:
  • definiera grundläggande begrepp inom mekaniken, såsom hastighet, acceleration, vinkelhastighet, vinkelacceleration, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, tröghetsmoment, impuls, impulsmoment, arbete, energi och effekt.
  • teckna uttryck för och även beräkna ovanstående storheter för ingenjörsmässiga problem.
  • utföra friläggningar i två och tre dimensioner.
  • beräkna krafter som verkar på mekaniska system i jämvikt.
  • formulera och lösa problem rörande kinematik och kinetik för plana samt tre-dimensionella problem.
  • identifiera uppenbart orimliga resultat.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundkurser i algebra, analys och mekanik.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektioner.

  Kursinnehåll:
Statik: Kraftsystem i tre dimensioner, momentvektor, reduktion av kraftsystem, kraftjämvikt och momentjämvikt.
Stela kroppens dynamik i planet: Hastighet och acceleration vid absolut och relativ rörelse, momentancentrum, Eulers rörelseekvationer, arbete och energi, impuls och rörelsemängd, impulsmoment och rörelsemängdsmoment.
Stela kroppens dynamik i tre dimentioner: Derivering av en vektor i rörliga koordinater, rörelsemängdsmoment, tröghetsmatrisen, Eulers rörelselagar i tre dimensioner, energi och arbete, dynamisk obalans, gyro.


  Kurslitteratur:
Meriam, J.L. & Kraige, L.G.: Engineering Mechanics, Vol 1 STATICS och Vol 2 DYNAMICS, SI-version, Wiley & Sons.

  Examination:
TEN1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IEI.
Studierektor: Peter Schmidt
Examinator: Joakim Holmberg
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Maskin&Design
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/25/2016