studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp
/Perspectives on Information Technology/

För:   IT  

 

Prel. schemalagd tid: 64
Rek. självstudietid: 149

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Kursen syftar till att ge studenterna en översikt över informationsteknologi, samt att introducera de arbetssätt som används under studierna. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • exemplifiera hur någon typ av informationsteknik för kommunikation fungerar tekniskt eller påverkar människors sätt att kommunicera
 • muntligen presentera och förklara en teknisk applikation eller dess användning samt relatera konstruktionen av densamma till relevanta kurser inom utbildningsprogrammet
 • självständigt utforma en teknisk projektrapport enligt principer för vetenskapliga texter
 • söka och kritiskt granska vedertagna källor med hjälp av bibliotekets resurser, samt kunna använda källor korrekt i egenproducerad text
 • konstruktivt delta i basgruppsarbete
 • sammanfatta de teoretiska grunderna för problembaserat lärande och relatera till sitt eget lärande


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Språklig kommunikation

  Organisation:
Kursen består huvudsakligen av ett projektarbete i grupp. Dessutom ges ett antal vinjetter som stöd för de egna studierna. Studenterna arbetar i sina basgrupper och tilldelas ett projekt av kursledningen. Muntlig och skriftlig kommunikation behandlas vid föreläsningar och seminarier. Färdigheter i kommunikation övas upp under särskilda obligatoriska seminarier. IDA har det huvudsakliga ansvaret för kursen och personal från CMTS ansvarar för kommunikationsmomentet. Projektarbetena handleds av lärare från någon av dessa två institutioner eller någondera av ISY, IFM, MAI och IMT.
Kursen pågår hela höstterminen.


  Kursinnehåll:
Följande ämnen behandlas under föreläsningar och seminarier:
 • skriftlig och muntlig kommunikation, skrivprocesser, tekniska rapporter, fackspråk
 • en översikt av ämnet informationsteknologi
 • bibliotekskunskap och källhantering
 • problembaserat lärande
 • gruppdynamik


  Kurslitteratur:
Merkel, Magnus (2002) Rapportskrivning. En lathund för studenter. BOKAB.

  Examination:
UPG1 UPG2 UPG3 UPG4 BAS1 UPG5
Informationssökning (U,G)
Kommunikation - rapportskrivning (U,G)
Kommunikation - presentationsteknik (U,G)
Projektarbete (U,G)
Basgruppsarbete (U,G)
Tentamen (U,G)
1 hp
1 hp
1 hp
2 hp
2 hp
1 hp
 
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.
För att bli godkänd på momentet UPG1 ska studenten vara godkänd på övningen i informationssökning (applicerat på projektarbetet). För att bli godkänd på momentet UPG2 ska studenten ha deltagit i obligatoriska seminarier och och genomfört de föreskrivna övningarna, samt ha medverkat till att producera en projektrapport och en tillhörande presentation. Rapporten och presentationen ska uppfylla grundläggande krav på språk, disposition och saklighet som ställs i kurslitteraturen. För att bli godkänd på momentet UPG3 ska studenten aktivt ha medverkat i ett avslutat projektarbete som presenterats vid den avslutande konferensen. För att bli godkänd på momentet UPG4 ska projektarbetet ha godkänts av projekthandledaren, kommunikationsläraren och presenterats vid slutkonferensen. För att bli godkänd på momentet BAS1 ska studenten ha deltagit aktivt vid basgruppsmöten där kursens vinjetter behandlas. För att bli godkänd på momentet UPG5 ska studenten skrivit en godkänd hemtentamen i problem-baserat lärande.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IDA.
Studierektor: Peter Dalenius
Examinator: Ola Leifler
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/05/2013