studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TSIT02 Datasäkerhet, 4 p / 6 hp
/Computer Security/

För:   C   CS   D   DAV   I   Ii   IT   Mat   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 32
Rek. självstudietid: 128

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datateknik, Datavetenskap   Nivå (A-D):B

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): G2

  Datavetenskap Datorteknik, datavetenskap, datalogi

  Mål:  IUAE-matris

Efter genomgången kurs ska studenten kunna beskriva säkerhetsproblem som uppstår vid användningen av datorer och modern nätteknik och om de möjligheter till skydd som finns idag. Detta innebär att studenten förväntas kunna följande efter avslutad kurs:
  • Redogöra för principer och möjligheter för hur säkerhet kan byggas in i datorer och nätverk, både på komponent- och systemnivå
  • Redogöra för begrepp som konfidentialitet, integritet och tillgänglighet (CIA) för information och hur dessa används inom datasäkerhet
  • Redogöra för vanliga säkerhetsprotokoll inom nätkommunikation
  • Redogöra för vanliga modeller av behörighetskontroll och användarautentisering
  • Redogöra för användning av kryptografibaserade verktyg


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Någon kurs i grundläggande datorteknik samt kunskaper om operativsystem och datorkommunikation

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Kryptoteknik, Informationssäkerhet, Software Security

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, seminarier samt datorlaborationer.

  Kursinnehåll:
Strukturering och nomenklatur. Användarautenticering. Behörighetskontroll: Formella modeller för säkerhet samt grundtekniker i dagens operativsystem. Krypteringstekniker som säkerhetsverktyg. Verktygstyper och protokoll för ökad säkerhet i nät och distribuerade system. Säkerhet för specifika system, t ex databaser. Val av säkerhetsnivå utifrån juridiska krav, behovsanalyser o dyl.

  Kurslitteratur:
Dieter Gollman: "Computer Security" third edition, John Wiley 2011

  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
5 hp
1 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Klas Nordberg
Examinator: Jan-Åke Larsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/20/2012