studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs, 2,5 p / 4 hp
/Computer Law/

För:   D   DI   I   Ii   IP   IT  

 

Prel. schemalagd tid: 30
Rek. självstudietid: 77

  Utbildningsområde: Juridik

Ämnesgrupp: Affärsrätt   Nivå (A-D):B

Huvudområde: Övriga ämnen   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris

Efter genomgången kurs skall den studerande:
  • ha en översiktlig kunskap om och förståelse av den svenska nationella rättens struktur och systematik
  • ha en översiktlig kunskap om och förståelse av datajuridikens uppbyggnad och innehåll.
  • ha grundläggande kunskap om och förståelse vad gäller centrala juridiska begrepp inom civil- och offentligrätt, främst avseende datajuridik, samt den rättsliga regleringen kring användningen av informationsteknologi
  • uppvisa grundläggande färdigheter i lagtolkning och rättsfallsanalys
  • uppvisa grundläggande förmåga att identifiera och lösa mindre komplicerade men frekvent förekommande civil- och offentligrättsliga frågeställningar inom datajuridiken
  • förmåga att kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden vad gäller tillämpningen av relevanta regler inom de områden som kursen behandlar.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar.

  Kursinnehåll:
Med datajuridik avse vanligtvis den rättsliga regleringen kring användningen av informationsteknologi. Först studeras rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna samt hur rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas några av de centrala delarna av förmögenhetsrätten samt straffrätt och offentlig rätt. Den rättsliga regleringen behandlas utifrån ett informationsteknologiskt perspektiv. Sålunda redogörs t ex för affärsavtals ingående genom användningen av elektroniska förmedlingstjänster, sk "electronic data interchange agreement" (EDI) samt för den rättsliga verkan av elektroniska betalningar. Kursen behandlar även de oftast förekommande standardavtalen inom informationsteknologiområdet samt reglerna kring det som med en samlingsterm ibland benämns "computer ethics", varmed avses reglerna om beteendet vid elektroniska förmedlingstjänster, respekten för personlig integritet samt straff och skadestånd vid missbruk av Internet och andra telemedia.

  Kurslitteratur:
Fastställs senare.

  Examination:
TEN1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
4 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IEI.
Studierektor: Monica Persson
Examinator: Georg Hellgren
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 01/31/2013