studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TDTS06 Datornät, 4 p / 6 hp
/Computer Networks/

För:   BME   C   CS   D   DAV   IT   SOC   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 40
Rek. självstudietid: 120

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datateknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): G2

  Datavetenskap Datorteknik

  Mål:  IUAE-matris
Efter kursen förväntas du kunna:
 • Förklara, beskriva, och analysera en typisk nätarkitektur, bland annat vikten av nätverkslager och inkapsling
 • Förklara de olika grundläggande typerna av protokoll, kommunikationskanaler och nätverkstyper
 • Utforma, konstruera, implementera, verifiera, och testa dina egna protokoll
 • Förklara grundläggande prestandakompromisser, såsom var fördröjning kan uppstå i ett nätverk, vilka olika typer av fördröjning som finns, samt inverkan av paketförluster och jitter på olika protokoll
Sammantaget bör du efter kursen ha en tillämbar förståelse för nätverksarkitekturen, protokollen som är förknippade med de olika lagrena, samt hur de är implementerade:
 • Beskriva och analysera de vanligaste protokollen och arkitekturerna för applikationslagret på Internet, hur de fungerar, de tjänster de erbjuder, samt ha förmåga att utforma och genomföra dina egna applikationslagerprotokoll
 • Analysera och förklara viktiga designöverväganden vid transport lagret, även praktisk kunskap om hur flödeskontroll och kongestion kontroll fungerar, och hur tillförlitlig dataöverföring implementeras
 • Motivera och förklara hur routing och packetvidarebefordran genomförs på Internet, inklusive design och implementation av nätverkslagrets protokoll
 • Beskriva och förklara olika länklager tekniker och hur de fungerar
Dessutom förväntas du bygga upp en grundläggande förståelse av tre exempelämnen:
 • Nätverkssäkerhet: Kunna exemplifiera hur olika typer av säkerhetstjänster kan implementeras i olika lager med hjälp av olika standarder
 • Trådlösa och mobila nätverk: Analysera och exemplifiera en del av de unika utmaningar som vi går mot med allt mer mobila användare
 • Multimediatjänster och nätverk: Förklara och diskutera grunderna i hur multimedia tjänster tillhandahålls via Internet


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kunskaper i C eller C++ krävs för att klara av laborationerna i kursen. Det är en fördel om studenten även kan förklara de resurskonflikter som kan uppstå i ett datorprogram och hur man löser dem. Denna kunskap kan dock inhämtas under arbetet med laborationerna i kursen. Studenten förutsätts kunna konstruera och testa program i Unix/Solaris-miljö.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Infrastruktur för datornät, Mobila trådlösa nätverk: system och tillämpningar.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och laborationstillfällen.

  Kursinnehåll:
Protokollterminologi, språk och specificering. Protokollagerkonceptet. Referensmodeller för nätarkitekturer. Tillämpningsområden för datornät och exempel på kommersiella nättjänster. Nättyper, deras kännetecken och komponenter (router, switch, repeater, hubb). Kommunikationsmoder och kanaler. Accessnättekniker. Olika typer av MAC-protokoll. Kollisionsdomänkonceptet. Sliding window-protokollet. Feldetektering. Lokala nät (IEEE 802.3) och intranät. Trådlösa nät (Bluetooth, WiFi och WiMax). Utökning av LAN. Internet och standardisering. TCP/IP-protokollfamiljen. Distansvektor- och länktillståndsroutning. ICMP. ARP. NAT. Namngivning, adressering och routning på Internet. TCP-timrar, flödeskontroll och stockningskontroll. Pålitlig dataöverföring i TCP. Trevägshandskakning. IPv6. Mobilt IP. QoS-nätparametrar och ramverk. Nätprestandafrågor. Internettillämpningar (domännamnssystemet, e-post, filöverföring, webben, fildelning, ip-telefoni och nätunderhåll). IP-telefoni. Nätsäkerhetstillämpningar (IPsec, SSL/TLS, PGP m.fl.). Nyckelhantering. WPA2. P2P-nät. Bittorrent, DHT-datastrukturen och Skype. Internethistoria. Internetdesignprinciper. LAN-bakgrund. Utvecklingstrender.

  Kurslitteratur:
Kurose, J. F. & Ross, K. W. (2009), Computer Networking: A Top-Down Approach. Fifth Edition. Addison-Wesley. ISBN 978-0-13-136548-3.

  Examination:
TEN1 LAB1 UPG1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
Frivillig uppgift (U,G)
3 hp
3 hp
0 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Patrick Lambrix
Examinator: Niklas Carlsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/20/2012