studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TDDD70 Ingenjörsprofessionalism, del 1, 0,5 p / 1 hp
/Professionalism for Engineers, part 1/

För:   D   U  

 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 27

  Utbildningsområde: Humaniora

Ämnesgrupp: Övriga ämnen   Nivå (A-D):B

Huvudområde: Övriga ämnen   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:
Efter ha genomgått kursen, dvs alla sex delkurserna, ska studenterna kunna:
 • planera, prioritera och reflektera över egna arbetsuppgifter
 • reflektera över sina egna färdigheter och förhållningssätt
 • reflektera över sin utbildning och sitt eget lärande
 • strukturera och presentera information både muntligt och skriftligt
 • kommunicera med andra i roller som kollega, adept, coach och mentor
 • reflektera över vad som leder till effektivt teamarbete samt egna insatser i samspel med andra
 • reflektera över ingenjörens yrkesroll
 • analysera etiska aspekter i mjukvaruutveckling och i organisationer


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kursen förutsätter erfarenhet och kunskap från studier i lägre årskurs på civilingenjörsprogram i Datateknik eller Mjukvaruteknik som förvärvas parallellt med denna kurs.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen ges i form av 6 delkurser under årskurs 1-3, terminerna 1-6 om vardera 1 hp och bygger på föreläsningar, lektioner och aktivt deltagande i obligatoriska dialogseminarier med förberedande uppgifter. Seminarierna kommer att hållas i grupper med studenter från årskurs 1-3. Som stöd för det förberedande arbetet ges föreläsningar som behandlar kursens fyra områden: personlig effektivitet, personlig utveckling, social kompetens och ingenjörens yrkesroll.

  Kursinnehåll:
Kursen behandlar under föreläsningar, lektioner och seminarier följande fyra områden: personlig effektivitet, personlig utveckling, social kompetens och ingenjörens yrkesroll. Varje område består av ett antal moment enligt nedan:
Personlig effektivitet:
 • personlig ledning: planering, prioritering, uppföljning, tidsstudie
 • personligt ledarskap: visioner, mål, Joharifönster, tankens kraft och känslans makt
 • coaching: egen och andras coachning och uppmuntran
Personlig utveckling:
 • självmedvetenhet: vanor, ovanor, tankar, känslor, beteende, initiativsteg
 • självmotivation: positivt tänkande, mental inställning, belöning, prokrastinering
 • presentationsteknik: muntlig presentationsteknik
 • mentorskap: reflektion, förstå först sedan bli förstådd
Social kompetens:
 • teamarbete: grupprocesser, teamutveckling och förändringar
 • interpersonellt ledarskap: beroenden, vinna/vinna, dysfunktionella team, empati och kreativt samarbete
 • konsten att kommunicera: utvecklande feedback, aktivt lyssnande och upplevelsekube
Ingenjörens yrkesroll:
 • ingenjörsskap: teknisk och social kompetens, värderingsförmåga, helhetsperspektiv och affärsmässighet
 • etik: grundläggande etik gällande dataetik, integritet och utvecklande företagskultur
 • livskarriär: Jag AB, livslångt lärande, kontinuerlig kvalitetsförbättring, stress och sömn


  Kurslitteratur:
Litteratur anges på kursens hemsida.

  Examination:
UPG1
Uppgift med redovisning och deltagande på seminarier (U,3,4,5)
1 hp
 
Kursen går över tre år och examineras genom respektive delkurs. Examinationen sker genom uppgifter som redovisas både muntligt och skriftligt. Examinationen sker också under aktivt deltagande på obligatoriska dialogseminarier som behandlar uppgifterna. Frånvaro gälds med en skriftlig analys och reflektion av de texter som behandlats.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IDA.
Studierektor: Tommy Färnqvist
Examinator: Aseel Berglund
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/05/2013