studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TDDD30 Avancerad programutvecklingsmetodik, 4 p / 6 hp
/Advanced Software Engineering/

För:  


OBS!

Ges ej 2013


 

Prel. schemalagd tid: 20
Rek. självstudietid: 140

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • förklara och exemplifiera avancerade koncept inom området storskalig programvaruutveckling
 • inhämta, analysera och diskutera empiriska data från publicerade artiklar eller egna undersökningar eller experiment
 • skriva en sammanfattning av ett ämne inom empirisk programvaruteknik


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Programutvecklingsmetodik, alt båda kurserna Programutvecklingsmetodik teori och Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv. Grundkurs i matematisk statistik.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Relevanta koncept gås igenom och diskuteras på en seminarieserie. I grupper om 1-4 studenter samlar studenterna in empiriska data, som analyseras och presenteras. Dessa data kan komma från publicerade artiklar eller egna undersökningar eller experiment. >br>Varje student väljer ett ämne i samråd med examinator och skriver en självständig sammanfattning på engelska. Handledning förmedlas dels individuellt och dels vid några seminarier.

  Kursinnehåll:
 • Guide to the Software Engineering Body of Knowledge.
 • Experiment i programvaruteknik.
 • Programvarumetriker.
 • Kostnads- och kvalitetsprediktion.
 • Återanvändning.
 • Underhåll.
 • Marknadsdriven programvaruteknik.
 • Systemanatomier.
 • Professionalism och etik.


  Kurslitteratur:
Artiklar som laddas ner från bibliotekets databaser. Utdrag ur bokkapitel.
Rekommenderas: The System Anatomy. Enabling Agile Project Management. Lars Taxén (editor). Studentlitteratur 2011. ISBN: 978-91-44-07074-2


  Examination:
TEN2 UPG1 UPG2
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Inlämningsuppgift (U,3,4,5)
Presentation av artikel (U,G)
2 hp
3 hp
1 hp
 
(Då båda momenten är godkända blir totalbetyget för kursen det aritmetiska medelvärdet av betygen. Avrundning sker till närmaste heltal. Vid en decimaldel på exakt 0,5 sker avrundning uppåt)Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Tommy Färnqvist
Examinator: Kristian Sandahl
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/21/2017