studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TDDD26 Utveckling av interaktiva system, 4 p / 6 hp
/Development of Interactive Systems/

För:   CS   D   DAV   I   Ii   IT  

 

Prel. schemalagd tid: 26
Rek. självstudietid: 134

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi

  Mål:  IUAE-matris
Kursens mål är att deltagarna ska förvärva kunskaper om metoder för utveckling av interaktiva system.
Mål för Kunskap och förståelse:
 • Redogöra för metoder och tekniker för användbarhetsorienterad design och utveckling av interaktiva system.
 • Diskutera relationen mellan agila metoder och användbarhetsorienterad design och utveckling.
Mål för Färdighet och förmåga:
 • Tillämpa agila metoder för systemutveckling, t ex Extreme Programming och SCRUM
 • Genomföra deltagande design
 • Genomföra utvärdering med användare
 • Implementera fungerande prototyper av interaktiva system
Mål för Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Värdera och diskutera utvecklingsmetoder och arbetssätt från olika perspektiv, t ex utvecklingsteamet, användarna, och inflytandet


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Användbara system. Programmeringkurser motsvarande 9p/14hp, varav minst 4p/6hp objektorienterad programmering.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops, samt projektarbete. Flertalet kursmoment kräver aktivt deltagande i gruppövningar. Kursen kräver en stor egen arbetsinsats utöver den schemalagda undervisningen.

  Kursinnehåll:
 • Utveckling av interaktiva system - metoder och problem
 • Agila metoder som Extreme Programming och Scrum
 • Deltagande design och användarmedverkan
 • Prototyputveckling och utvecklingsverktyg


  Kurslitteratur:
Fastställs senare

  Examination:
UPG1
Inlämningsuppgifter, seminarier (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Jalal Maleki
Examinator: Annika Silvervarg
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 12/20/2012