studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TDDD25 Distribuerade system, 4 p / 6 hp
/Distributed Systems/

För:   C   COS   CS   D   DAV   IT   SOC  


OBS!

Överlapp med TDTS43.


 

Prel. schemalagd tid: 40
Rek. självstudietid: 120

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi.

  Mål:  IUAE-matris
Målet med kursen är att ge teoretisk kunskap, förståelse, och praktiska färdigheter angående moderna distribuerade system samt relaterade tekniker, algoritmer och verktyg. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
  • Identifiera de viktigaste svårigheterna och specifika problem inom konstruktion och implementation av komplexa distribuerade system.
  • Förstå de teoretiska aspekterna i själva kärnan av distribuerade system och relatera dem till problematiken av distribuerade tillämpningar.
  • Analysera ett systems krav och hitta lösningar för diverse problem, baserat på en solid teoretisk förståelse av området.
  • Jämföra alternativa lösningar med avseende på olika parametrar och relatera till den aktuella distruberade tillämpningen och dess krav.
  • Förstå de specifika egenheterna hos vissa distribuerade tillämpningar, så som realtid eller feltoleranta system, samt att bemästra deras lösningar.
  • Konstruera en distribuerad tillämpning samt implementera den med CORBA-miljön.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Processprogrammering

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och laborationer.

  Kursinnehåll:
Introduktion, överordnad systemarkitektur, olika former av transparans och modeller för distribuerade system samt olika tjänster i distribuerade system, kommunikation i distribuerade system, distribuerade heterogena applikationer och CORBA, tid och tillstånd i distribuerade system, distribuerad ömsesidigt uteslutande, distribuerade realtidssystem replikering och feltolerans.

  Kurslitteratur:
George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg: "Distributed Systems - Concepts and Design" 4th Edition, Addison Wesley Publishing Comp., 2005.

  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Tommy Färnqvist
Examinator: Petru Eles
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/10/2011