studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TDDC90 Software Security, 4 p / 6 hp
/Software Security/

För:   COS   CS   D   DAV   IT  

 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 160

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Deltagare i den här kursen kommer att studera frågor som rör programvarusäkerhet, och utveckla färdigheterna som behövs för att bygga säker programvara. Kursen täcker metoder, verktyg och ”best practices” för utveckling av säker programvara. Efter kursen förväntas studenterna kunna:
 • identifiera och analysera säkerhetsproblem i programvara;
 • formulera säkerhetskrav för programvara;
 • utveckla, utvärdera, och förklara lösningar för säker programvara;
 • kritiskt utvärdera effektiviteten hos metoder, verktyg och ”best practices” för detektering och förebyggande av säkerhetsproblem; och
 • designa och utveckla säker programvara.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundkurs i datasäkerhet
Studenterna förväntas ha kunskaper om operativsystem , programspråk, och ingenjörsmässig programutveckling . Studenter bör kunna utveckla, testa och felsöka program i Unix eller Linux.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och laborationer.

  Kursinnehåll:
Kursen täcker:
 • detektering och analys av sårbarheter, och stödverktyg;
 • analys av välkända sårbarheter och hur de kan utnyttjas;
 • attack- och sårbarhetsmodellering;
 • analys av säkerhetskrav och design för säkerhet;
 • principer för säker programmering;
 • statiska och dynamiska metoder för att hindra intrång;
 • säkerhetstestning och utvärdering; och
 • systematiska metoder för utveckling av säker programvara.


  Kurslitteratur:
Artikelsamling (se kurshemsidan).

  Examination:
TEN1 UPG1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationer och inlämningsuppgifter (U,G)
3 hp
3 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Patrick Lambrix
Examinator: Nahid Shahmehri
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/26/2012