studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TDDB84 Designmönster, 4 p / 6 hp
/Design Patterns/

För:   C   CS   D   DAV   DI   I   Ii   IT   MT  

 

Prel. schemalagd tid: 34
Rek. självstudietid: 126

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, Datalogi

  Mål:  IUAE-matris
Efter kursen ska studenten kunna använda designmönster, det vill säga, utföra lösningar för standardproblem i objektorienterad programvaruutvekling. Studenten ska även kunna använda programvaruevolutionsmetodik så som refactoring samt beskriva de implementationsmönster (idiom) som kan finnas i ett programspråk.

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Vara väl förtrogen med programmering i minst ett objektorientierade programspråk. Ha använt avancerade algoritmer och datastrukturer.
Vara väl fortrogen med att läsa forskningspapper, söka information from föreläsningsbilder i papper (självständigt arbete).


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsningar behandlar teorien. Laborationerna har uppgifter i design, restruktureringar och implementation.

  Kursinnehåll:
Design. Designmönster. Historia. Implementeringsmönster. Refactoring. Role modelling. Komplexa mönster. Symmetrier. Designmönster som kompositionsoperationer.

  Kurslitteratur:
[Gamma, Helm, et.al. Design Patterns. Addison Wesley].
Några forskingspapper från internet.


  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationer (U,G)
3 hp
3 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Tommy Färnqvist
Examinator: Peter Bunus
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/20/2012