studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2012
 
TDP024 Enterprise Systems, 4 p / 6 hp
/Enterprise Systems/

För:   C   D   IP  

 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 160

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datateknik   Nivå (A-D):B

Huvudområde: Programmering   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för ramverk/mönster för att utveckla affärssystem (enterprise applications)
  • redogöra för principerna för service-oriented architecture (SOA)
  • utveckla egna program baserade på SOA
  • konstruera programsystem med lager, klient-server, webbserver/middle ware och persistent lagring
  • arbeta på relevanta utvecklingsplattformar
  • reflektera över egen programutveckling inom området och diskutera alternativa lösningar


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Databasteknik (minst 4hp) och programvarudesign (minst 16hp)

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsningar och laborationer. Föreläsningarna tar upp kursens ämnen och tekniker. Laborationerna övar på principiella lösningar och provar på olika tekniker, verktyg och miljöer.

  Kursinnehåll:
Hantverk:
Kursen låter studenten prova på state-of-the-art inom verktyg och miljöer för utveckling av affärssystem och SOA. Kursen ger bredd snarare än djup som kan fördjupas i senare projekt eller arbetsliv.

Ämne:
Service-oriented architectures, web services, persistent lagring, applikationsserver, konfigurering och loggning.

Exempel på tekniker:
Java alt C#, J2EE/EJB/.Net, Tomcat/Jboss/GlassFish, Eclipse/Netbeans


  Kurslitteratur:
Utdelat material och webbsidor för relevanta tekniker. Kompletterande litteratur kan tillkomma.

  Examination:
LAB1
Laborationer (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IDA.
Studierektor: Jalal Maleki
Examinator: Henrik Eriksson
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2012 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 01/06/2013