studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TSIT03 Kryptoteknik, 4 p / 6 hp
/Cryptology/

För:   COS   CS   D   I   Ii   IT   MMAT   SY   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datorteknik

  Mål:  IUAE-matris
Kursen skall ge sådana kunskaper att den studerande skall kunna analysera enklare kryptosystem samt utvärdera och välja komplicerade system. Studenten ska efter godkänd kurs ha en övergripande kunskap om vilka typer av algoritmer som finns, vilka krav man måste ställa på dem och hur de i princip fungerar. Vissa algoritmer ska kunnas mer i detalj, och studenten ska demonstrera viss färdighet i att tillämpa generella krav i analys av specifika algoritmer och situationer.

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Algebra och sannolikhetsteori

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, räkneövningar samt två laborationer.

  Kursinnehåll:
Under kursen tas följande upp:
  • Kryptering som informationsskydd, historik och principer.
  • Kryptoteori, perfekta krypton och begreppet "slumpmässighet".
  • Överlagringskryptering, egenskaper hos pseudoslumpföljder och samband med linjärt och icke-linjärt återkopplade skiftregister.
  • Principer för symmetriska blockkrypton med exempel.
  • Asymmetrisk kryptering och öppen nyckeldistribution.
  • Kryptobaserade kontrollsummor, kryptologiskt säkra hashfunktioner och digitala signaturer.
  • Exponentialfunktioner och elliptiska kurvor som basfunktioner.
  • Kvantkryptering.
  • "Zero knowledge".
  • Digitala mynt, system för säkra elektroniska val eller andra aktuella illustrationer av användning av avancerade kryptoverktyg.


  Kurslitteratur:
Trappe, Washington: "Introduction to Cryptography with Coding Theory", Prentice Hall 2006
Kompendium ("Course notes") och laborationsanvisningar


  Examination:
TEN2
LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationsuppgift (U,G)
4 hp
2 hp
 
Examinationen består dels i att lösa två olika omgångar uppgifter på dator (laborationsmomentet), dels i en skriftlig tentamen.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Lasse Alfredsson
Examinator: Viiveke Fåk
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/21/2017