studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TSIT02 Datasäkerhet, 4 p / 6 hp
/Computer Security/

För:   C   COS   CS   D   I   Ii   IT   SEM   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 32
Rek. självstudietid: 128

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datateknik, datavetenskap   Nivå (A-D):B

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): G2

  Datavetenskap Datorteknik, datavetenskap, datalogi

  Mål:  IUAE-matris
Kursen skall ge kännedom om de säkerhetsproblem som uppstår vid användningen av datorer och modern nätteknik och om de möjligheter till skydd som finns idag. Efter genomgången kurs ska studenten förstå principer och möjligheter för hur säkerhet byggs in i komponenter och i hela system för att själv kunna implementera sådant i produkter eller göra ett välgrundat val av produkter inom området. Detaljkunskaper krävs dels för grundbegrepp som CIA, dels för relevanta delområden som vanliga säkerhetsprotokoll för nätkommunikation, vanliga modeller för behörighetskontroll, metoder för användarautenticering samt hur kryptografibaserade verktyg kan och bör användas.

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Någon kurs i grundläggande datorteknik samt kunskaper om operativsystem och datorkommunikation

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Kryptoteknik, Informationssäkerhet, Software Security

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, seminarier samt datorlaborationer.

  Kursinnehåll:
Strukturering och nomenklatur. Användarautenticering. Behörighetskontroll: Formella modeller för säkerhet samt grundtekniker i dagens operativsystem. Krypteringstekniker som säkerhetsverktyg. Verktygstyper och protokoll för ökad säkerhet i nät och distribuerade system. Säkerhet för specifika system, t. ex. databaser. Val av säkerhetsnivå utifrån juridiska krav, behovsanalyser o. dyl.

  Kurslitteratur:
Dieter Gollman: "Computer Security" second edition, John Wiley 2006.

  Examination:
TEN1
LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
5 hp
1 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Lasse Alfredsson
Examinator: Viiveke Fåk
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/25/2010