studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TQxx33 Examensarbete , 20 p / 30 hp
/Degree project - Master’s Thesis/

För:  


OBS!

civilingenjör samt teknologie master i samband med civilingenjörsexamen


 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 800

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Teknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: se beslutade huvudområden   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:

Ämneskunskaper

Den studerande förväntas

  • systematiskt kunna integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden.
  • visa väsentligt fördjupade metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet.
  • kunna tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.

Individuella och yrkesmässiga färdigheter

Den studerande förväntas visa förmåga att

  • planera, genomföra och dokumentera ett självständigt arbete.
  • formulera frågeställningar samt avgränsa dessa inom givna tidsramar.
  • söka och värdera litteratur.

Arbeta i grupp och kommunicera

Den studerande förväntas

  • redovisa ett självständigt arbete genom att professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt examensarbete av annan student.

CDIO ingenjörsmässighet

Den studerande förväntas

  • kunna skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar i form av system, teorier eller metoder.
  • göra bedömningar med hänsyn till tillämpliga etiska och samhälleliga villkor såsom ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
För tillträde till examensarbetet krävs minst 240 högskolepoäng inom programmet. Dessutom krävs att samtliga kurskrav från termin 1 tom 6 (180 hp) är avslutade alternativt en kandidatexamen i relevant huvudområde (se antagningskrav för teknologie master) samt 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.
Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 7 på civilingenjörsprogrammet och bokförs tills registrering på exjobbet kan göras på kurskoden TEXCIV.
Examensarbetet är placerat i programplanens sista termin.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen utgörs av ett av självständigt arbete. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator.

  Kursinnehåll:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudområdet för examen.

  Kurslitteratur:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare

  Examination:
UPG1
OPPO
AUSK
Planeringsrapport, halvtidskontroll, skriftlig rapport, framläggning samt reflektionsdokument (U,G)
Opposition (U,G)
3 auskultationer (D)
28 hp
1,5 hp
0,5 hp
 
Den skriftliga redovisningen innebär att manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett reflektionsdokument över genomfört arbete. På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.
Den studerande skall opponera på minst ett examensarbete.Undervisningsspråk är .
Institution: .
Studierektor:
Examinator:
Ansvarig programnämnd: Övrigt


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/08/2011