studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TQxx30 Examensarbete, 20 p / 30 hp
/Degree project - Master’s Thesis/

För:  


OBS!

filosofie master, naturvetenskaplig master, teknologie master


 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 800

  Utbildningsområde: Naturvetenskap/Teknik

Ämnesgrupp:   Nivå (A-D):

Huvudområde: se beslutade huvudområden   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:
Ämneskunskaper
Den studerande förväntas
  • systematiskt kunna integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden.
  • visa väsentligt fördjupade metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet.
  • kunna tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.
Individuella och yrkesmässiga färdigheter
Den studerande förväntas visa förmåga att
  • planera, genomföra och dokumentera ett självständigt arbete.
  • formulera frågeställningar samt avgränsa dessa inom givna tidsramar.
  • söka och värdera litteratur.
Arbeta i grupp och kommunicera
Den studerande förväntas
  • redovisa ett självständigt arbete genom att professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt examensarbete av annan student.
CDIO vetenskaplighet
Den studerande förväntas
  • kunna skapa, analysera och/eller utvärdera vetenskapliga frågeställningar i form av teorier eller metoder.
  • göra bedömningar med hänsyn till tillämpliga etiska och samhälleliga villkor såsom ekonomiskt, socialt och ekologiskt hålbar utveckling.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Tillträde till mastersprogram. Därtill krävs för tillträde till examensarbetet minst 60 högskolepoäng inom programmet varav 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.
Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 1 på masterprogrammet och bokförs tills registrering på exjobbet kan göras på kurskoden TEXMAS.
Examensarbetet är placerat i programplanens sista termin.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen utgörs av ett av självständigt arbete. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator.

  Kursinnehåll:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudområdet för examen.

  Kurslitteratur:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare

  Examination:
UPG1
OPPO
AUSK
Skriftlig rapport, framläggning samt reflektionsdokument (U,G)
Opposition (U,G)
Auskultation (D)
28 hp
1,5 hp
0,5 hp
 
Den skriftliga redovisningen innebär manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett reflektionsdokument över genomfört arbete.
Den studerande skall opponera på minst ett examensarbete.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är .
Institution: .
Studierektor:
Examinator:
Ansvarig programnämnd: Övrigt


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/25/2016