studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TQxx11 Examensarbete, 10,5 p / 16 hp
/Degree project - Bachelor’s Thesis/

För:  


OBS!

högskoleingenjör, samt teknologie kandidat i samband med civilingenjörsexamen


 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 427

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp:   Nivå (A-D):

Huvudområde: se beslutade huvudområden   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:
Efter examensarbetet ska den studerande inom huvudområdet kunna
  • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete
  • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
  • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
  • tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
  • skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
  • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt examensarbete.

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
För tillträde till examensarbetet krävs minst 135 högskolepoäng inom programmet.
Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 5 på högskoleingenjörsprogrammet och bokförs tills registrering på exjobbet kan göras på kurskoden TEXJOB.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen utgörs av ett av självständigt arbete som utförs under den sista terminen på utbildningen. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator.

  Kursinnehåll:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudområdet för examen.

  Kurslitteratur:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare

  Examination:
UPG1
OPPO
AUSK
Skriftlig rapport, framläggning samt reflektionsdokument (U,G)
Opposition (U,G)
Två auskultationer (D)
14 hp
1,5 hp
0,5 hp
 
Den skriftliga redovisningen innebär att manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett reflektionsdokument över genomfört arbete. På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd. Den studerande skall opponera på minst ett examensarbete.Undervisningsspråk är .
Institution: .
Studierektor:
Examinator:
Ansvarig programnämnd: Övrigt


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/25/2016