studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDTS06 Datornät, 4 p / 6 hp
/Computer Networks/

För:   BME   C   COS   CS   D   IT   SOC   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 40
Rek. självstudietid: 120

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datateknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): G2

  Datavetenskap Datorteknik

  Mål:  IUAE-matris
  • Protokoll: modellera protokoll i form av tillståndsdiagram (FSM), beskriva en typisk nätarkitektur med hjälp av lager samt definiera och använda grundläggande, standardiserade nätarkitekturrelaterade och lagerorienterade begrepp
  • Nätgrunder: förklara vilka olika grundläggande typer av protokoll, kommunikationskanaler och nättyper som finns, var fördröjningar kan uppstå i ett nät, vilka olika typer av fördröjningar som finns samt utföra beräkningar på sändnings- och överföringstider av data
  • Tillämpningar: redogöra för de vanligaste applikationsarkitekturerna på Internet, hur de viktigaste applikationsprotokollen fungerar på Internet och vad som kännetecknar dem, i form av vilka tjänster de erbjuder en användare och vilka typiska mekanismer som implementerar tjänsterna
  • TCP: redogöra för hur TCP:s flödeskontroll och stockningskontroll fungerar, vilka de viktigaste timrarna i TCP är och speciellt förklara hur återsändningstimern sätts upp samt förklara hur uppkoppling och nedkoppling går till i TCP och visa hur tillförlitlig dataöverföring implementeras i TCP
  • IP: beskriva hur IP-adressering och fragmentering fungerar, exemplifiera mobil IP, sammanfatta vad IPv6 är jämfört med IPv4 samt förklara vad QoS är, varför det finns och hur det kan implementeras i ett IP-nät
  • Lokala nät: analysera MAC-protokollet för IEEE 802.3/Ethernet (trådat LAN) och utföra beräkningar på det samt beskriva hur MAC-protokollet för trådlöst LAN (WLAN) enligt standarden IEEE 802.11b fungerar och vilka typiska problem trådlösa LAN måste hantera jämfört med trådade LAN
  • Routning: använda Bellman-Fords respektive Dijkstras algoritm för att beräkna "bästa" väg genom ett nät, redogöra för typiska problem som kan uppstå vid routning med algoritmer baserade på distansvektorer respektive länktillstånd samt redovisa hur routning implementeras på Internet
  • Nätsäkerhet: exemplifiera hur olika sorters säkerhetstjänster kan implementeras i olika lager med hjälp av olika standarder.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kunskaper i C eller C++ krävs för att klara av laborationerna i kursen. Det är en fördel om studenten även kan förklara de resurskonflikter som kan uppstå i ett datorprogram och hur man löser dem. Denna kunskap kan dock inhämtas under arbetet med laborationerna i kursen. Studenten förutsätts kunna konstruera och testa program i Unix/Solaris-miljö.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Infrastruktur för datornät, Mobila trådlösa nätverk: system och tillämpningar.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och laborationstillfällen.

  Kursinnehåll:
Protokollterminologi, språk och specificering. Protokollagerkonceptet. Referensmodeller för nätarkitekturer. Tillämpningsområden för datornät och exempel på kommersiella nättjänster. Nättyper, deras kännetecken och komponenter (router, switch, repeater, hubb). Kommunikationsmoder och kanaler. Accessnättekniker. Olika typer av MAC-protokoll. Kollisionsdomänkonceptet. Sliding window-protokollet. Feldetektering. Lokala nät (IEEE 802.3) och intranät. Trådlösa nät (Bluetooth, WiFi och WiMax). Utökning av LAN. Internet och standardisering. TCP/IP-protokollfamiljen. Distansvektor- och länktillståndsroutning. ICMP. ARP. NAT. Namngivning, adressering och routning på Internet. TCP-timrar, flödeskontroll och stockningskontroll. Pålitlig dataöverföring i TCP. Trevägshandskakning. IPv6. Mobilt IP. QoS-nätparametrar och ramverk. Nätprestandafrågor. Internettillämpningar (domännamnssystemet, e-post, filöverföring, webben, fildelning, ip-telefoni och nätunderhåll). IP-telefoni. Nätsäkerhetstillämpningar (IPsec, SSL/TLS, PGP m.fl.). Nyckelhantering. WPA2. P2P-nät. Bittorrent, DHT-datastrukturen och Skype. Internethistoria. Internetdesignprinciper. LAN-bakgrund. Utvecklingstrender.

  Kurslitteratur:
Kurose, J. F. & Ross, K. W. (2009), Computer Networking: A Top-Down Approach. Fifth Edition. Addison-Wesley. ISBN 978-0-13-136548-3.

  Examination:
TEN1
LAB1
UPG1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
Frivillig uppgift (U,G)
3 hp
3 hp
0 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Lena Strömbäck
Examinator: Niklas Carlsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 12/05/2011