studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDDD38 Avancerad programmering i C++, 4 p / 6 hp
/Advanced Programming in C++/

För:   C   COS   CS   D   DI   I   Ii   IP   IT   SEM   SY  

 

Prel. schemalagd tid: 66
Rek. självstudietid: 94

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Programmering   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi

  Mål:
Syftet med denna kurs är att mer ingående studera konstruktioner och mekanismer i programmeringsspråket C++. Kursens fokus ligger på avancerad användning av språket, mindre på avancerade tillämpningar, vilket innebär att kursen inte är en systemdesignkurs, problemlösningskurs eller liknande. Efter kursens ska deltagaren kunna:
  • förklara icke-triviala språkkonstruktioner och deras semantik, t.ex. klasser, härledning, polymorfi, mallar, undantagshantering, namnrymder, typer, typkonvertering, temporära objekt, etc.
  • förklara den övergripande principen för designen av C++ standardbibliotek, speciellt de container-, iterator- och algoritmrelaterade delarna.
  • konstruera och implementera användbara, korrekta, felsäkra, icke-triviala klasser och polymorfa klasslatticer (klasshierarkier).
  • konstruera och implementera avancerade programkomponenter, såsom t.ex. traitsklasser, policyklasser och funktionsobjektsklasser.
  • använda olika komponenter från C++ standardbibliotek i kombination för att lösa icke-triviala beräkningsproblem (d.v.s. använda standardbibliotekets containrar, algoritmer, iteratorer och funktionobjekt, och även egendefinierade funktionsobjekt).


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Goda kunskaper om och god vana i programmering avseende minst ett procedurellt eller objektorienterat språk (t ex Ada, C, Java eller C++) och kännedom om de grundläggande konstruktionerna i objektorienterad programmering (klass, härledning, polymorfi).

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen är till stor del en självstudiekurs och den ges kontinuerligt varje termin. Under kursens första halva ges en föreläsningsserie. På kursens webbsidor finns material om C++ och övningar för självstudium. Lärarassistansen är begränsad till huvudsakligen frågor via e-post. Datorsalar kommer att schemaläggas. Examinationen genomförs som datortentamen vid fyra tillfällen per år.
Kursen ges två gånger 2011; Vt1+Vt2 och Ht1+Ht2.


  Kursinnehåll:
Klasser, härledning/arv, polymorfi. Operatoröverlagring. Namnrymder. Undantag. Mallar. Standardbiblioteket: strängar, strömmar, containrar, iteratorer, algoritmer, funktionsobjekt, traits- och policyargument. Designmönster.

  Kurslitteratur:
Ingen specifik kurslitteratur ingår. Se kursens webbsidor för rekommendationer.

  Examination:
DAT1
Datortentamen (U,3,4,5)
6 hp
 
4 tentamenstillfällen under året: påsk, juni (Vt2), augusti och december (Ht2).Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Patrick Lambrix
Examinator: Tommy Olsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 12/10/2012