studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDDD37 Databasteknik, 4 p / 6 hp
/Database Technology/

För:   BME   C   COS   CS   D   IT  


OBS!

Överlappar med TDDD12


 

Prel. schemalagd tid: 50
Rek. självstudietid: 110

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): G2

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi.

  Mål:  IUAE-matris
Kursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om principer för lagring och återvinning av information i ett modernt databassystem. Efter kursen ska du kunna:
  • förklara och använda dig av de viktigaste begreppen inom databaser och databasteknik på ett korrekt sätt.
  • designa en datamodell med hjälp av EER-modellering
  • designa, implementera och använda en relationsdatabas.
  • redogöra för den teoretiska grunden för relationsmodellen och använda denna för att avgöra om en relationsdatabas har en bra design.
  • förklara vilka filstrukturer i databashanteringssystemet som kan användas för att implementera en databas.
  • förklara grundprincier om hur man kan indexera en databas och utifrån detta designa ett index med god effektivitet.
  • förklara vilka problem som kan uppstå när databasen hanterar många användare och några möjliga lösningar på detta.
  • förklara hur databasen kan garantera att data är persistenta samt givet önskade egenskaper hos databasen förklara hur detta löses med hjälp av databasåterställning och backup.
  • redogöra för huvudprinciperna bakom heuristisk frågeoptimering, samt givet en fråga kunna beräkna den optimerade frågan och uppskatta hur effektiv optimeringen varit.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kursen vänder sig till studenter med god kunskap inom programmering, datastrukturer och algoritmer, samt matematik gärna med inriktning mot diskret matematik eller logik.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och laborationer. Föreläsningarna behandlar teori och metodik samt ger praktiska exempel. Under laborationerna utförs ett antal uppgifter som illustrerar principerna för design och utnyttjande av en databas.

  Kursinnehåll:
Principer för och använding av generella databashanteringssystem (DBMS), metoder för databasdesign och databasanvändning, datamodelleringstekniker: EER-modellen, relationsdatabaser, databasspecifika datastrukturer, SQL, relationsalgebran och frågeoptimering, transaktioner, samtidighetskontroll, recovery.

  Kurslitteratur:
Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, Fifth edition, 2006.

  Examination:
TEN1
LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
3 hp
3 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Lena Strömbäck
Examinator: José M Pena
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/16/2011