studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDDD30 Avancerad programutvecklingsmetodik, 4 p / 6 hp
/Advanced Software Engineering/

För:   CS   D   IT   MT   SEM  

 

Prel. schemalagd tid: 20
Rek. självstudietid: 140

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • förklara och exemplifiera avancerade koncept inom området storskalig programvaruutveckling
  • inhämta, analysera och diskutera innehållet i tekniska och vetenskapliga artiklar
  • skriva en sammanfattning av ett valt teknikområde


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Programutvecklingsmetodik, alt båda kurserna Programutvecklingsmetodik teori och Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv. Grundkurs i matematisk statistik.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Relevanta koncept gås igenom och diskuteras på en seminarieserie. I grupper om 2-4 studenter väljer och presenterar studenterna en vetenskaplig artikel. Varje student väljer ett ämne i samråd med examinator och skriver en självständig sammanfattning på engelska. Handledning förmedlas dels individuellt och dels vid några seminarier.

  Kursinnehåll:
Guide to the Sofware Engineering Body of Knowledge. Programvarumetriker, Prediktion av kostnad och kvalitet, Återanvändning, Underhåll, Marknadsdriven utveckling, Formella metoder, Processhantering, Forskningsmetoder, Professionalism och etik.

  Kurslitteratur:
Artiklar som laddas ner från bibliotekets databaser. Utdrag ur bokkapitel.

  Examination:
TEN2
UPG1
UPG2
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Inlämningsuppgift (U,3,4,5)
Presentation av artikel (U,G)
2 hp
3 hp
1 hp
 
(Då båda momenten är godkända blir totalbetyget för kursen det aritmetiska medelvärdet av betygen. Avrundning sker till närmaste heltal. Vid en decimaldel på exakt 0,5 sker avrundning uppåt)Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Patrick Lambrix
Examinator: Kristian Sandahl
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/21/2017