studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDDD27 Avancerad webbprogrammering, 4 p / 6 hp
/Advanced Web Programming/

För:   COS   CS   D   I   Ii   IT   MT  

 

Prel. schemalagd tid: 60
Rek. självstudietid: 100

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi

  Mål:
Kursen syftar till att ge kunskaper om praktiska och begreppsmässiga aspekter av att skapa avancerade webbapplikationer. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Använda tekniker som Java, JavasScript, PHP, och JSP för att skapa multianvändarsystem över Internet
  • Planera och implementera ett medelstort programmeringsprojekt för 1-2 personer.
  • Redovisa projekt på webben


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Webbprogrammering och interaktivitet
Goda kunskaper i Java-programmering.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av seminarier och projektarbete.

  Kursinnehåll:
Kursen omfattar utveckling av avancerade multianvändarsystem över webben med ett fokus på återanvädning av systemkomponenter och programeringsbibliotek.

  Kurslitteratur:
Material och programdokumentation tillgänglig från leverantörer via webben.

  Examination:
PRA1
Seminarier och projekt (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Jalal Maleki
Examinator: Henrik Eriksson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/20/2010