studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDDD26 Utveckling av interaktiva system, 4 p / 6 hp
/Development of Interactive Systems/

För:   CS   D   I   Ii   IT  

 

Prel. schemalagd tid: 26
Rek. självstudietid: 134

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi

  Mål:
Kursens mål är att deltagarna ska förvärva kunskaper om metoder för utveckling av interaktiva system.
Mål för Kunskap och förståelse:
 • Redogöra för metoder och tekniker för användbarhetsorienterad design och utveckling av interaktiva system.
 • Diskutera relationen mellan agila metoder och användbarhetsorienterad design och utveckling.
Mål för Färdighet och förmåga:
 • Tillämpa agila metoder för systemutveckling, t ex Extreme Programming och SCRUM
 • Genomföra deltagande design
 • Genomföra utvärdering med användare
 • Implementera fungerande prototyper av interaktiva system
Mål för Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Värdera och diskutera utvecklingsmetoder och arbetssätt från olika perspektiv, t ex utvecklingsteamet, användarna, och inflytandet


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Användbara system. Programmeringkurser motsvarande 9p/14hp, varav minst 4p/6hp objektorienterad programmering.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops, samt projektarbete. Flertalet kursmoment kräver aktivt deltagande i gruppövningar. Kursen kräver en stor egen arbetsinsats utöver den schemalagda undervisningen.

  Kursinnehåll:
 • Utveckling av interaktiva system - metoder och problem
 • Agila metoder som Extreme Programming och Scrum
 • Deltagande design och användarmedverkan
 • Prototyputveckling och utvecklingsverktyg


  Kurslitteratur:
Fastställs senare

  Examination:
UPG1
Inlämningsuppgifter, seminarier (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Jalal Maleki
Examinator: Annika Silvervarg
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/20/2010