studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDDD25 Distribuerade system, 4 p / 6 hp
/Distributed Systems/

För:   COS   CS   D   IT   SOC  


OBS!

Överlapp med TDTS43/04.


 

Prel. schemalagd tid: 40
Rek. självstudietid: 120

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi.

  Mål:  IUAE-matris
Målet med kursen är att ge teoretisk kunskap, förståelse, och praktiska färdigheter angående moderna distribuerade system samt relaterade tekniker, algoritmer och verktyg. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
  • Identifiera de viktigaste svårigheterna och specifika problem inom konstruktion och implementation av komplexa distribuerade system.
  • Förstå de teoretiska aspekterna i själva kärnan av distribuerade system och relatera dem till problematiken av distribuerade tillämpningar.
  • Analysera ett systems krav och hitta lösningar för diverse problem, baserat på en solid teoretisk förståelse av området.
  • Jämföra alternativa lösningar med avseende på olika parametrar och relatera till den aktuella distruberade tillämpningen och dess krav.
  • Förstå de specifika egenheterna hos vissa distribuerade tillämpningar, så som realtid eller feltoleranta system, samt att bemästra deras lösningar.
  • Konstruera en distribuerad tillämpning samt implementera den med CORBA-miljön.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Processprogrammering

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och laborationer.

  Kursinnehåll:
Introduktion, överordnad systemarkitektur, olika former av transparans och modeller för distribuerade system samt olika tjänster i distribuerade system, kommunikation i distribuerade system, distribuerade heterogena applikationer och CORBA, tid och tillstånd i distribuerade system, distribuerad ömsesidigt uteslutande, distribuerade realtidssystem replikering och feltolerans.

  Kurslitteratur:
George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg: "Distributed Systems - Concepts and Design" 4th Edition, Addison Wesley Publishing Comp., 2005.

  Examination:
TEN1
LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Patrick Lambrix
Examinator: Petru Eles
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/07/2011