studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDDD24 Webbprogrammering och interaktivitet, 2,5 p / 4 hp
/Web Programming and Interactivity/

För:   C   COS   CS   D   I   Ii   IT  

 

Prel. schemalagd tid: 44
Rek. självstudietid: 63

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): G2

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi

  Mål:
Kursen syftar till att ge kunskaper om praktiska och begreppsmässiga aspekter av att skapa webbsidor och webbtjänster med ett interaktivt innehåll. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Känna till de övergripande teknikerna som används i webbprogrammering och ha en bred överblick av området
  • Känna till content management system och dess användning
  • Använda tekniker som DHTML, XML, XSLT, PHP, Java, servlets, JSP och GWT för att skapa interaktivt webbinnehåll samt att i förekommande fall göra koppligar till databaser
  • Ha förmåga att utveckla applikationer för både klient och servermiljö
  • Redogöra för principerna for web services och använda sig av enklare tekniker för att skapa och anropa web services.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Goda kunskaper i minst ett objektorienterat språk, exempelvis C++ eller Java. Kännedom om HTML, HTML-taggar, grundläggande principer för webben, webbläsare och Internet förutsätts. Praktisk förmåga att utveckla enkla webbsidor i HTML. Kännedom om nätverk och distribuerade system är önskvärt men ej nödvändigt.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Avancerad Webbprogrammering

  Organisation:
Kursen består av ett antal föreläsningar och laborationer.

  Kursinnehåll:
Kursen omfattar tre delar:
  • Översikt av WWW, HTML, etc. I denna del ges en översikt av WWW, Internet, browsers, HTML, client-servers
  • Tekniker som DHTML, CMS, PHP, GWT

Kursen är baserad på en central serie av laborationer där studenterna självständigt löser uppgifter av olika omfattning och svårighetsgrad. Studenterna förutsätts självständigt kunna tolka och genomföra programmeringsuppgifter inom området samt kunna hämta, installera, konfigurera och felsöka den programvara som används i laborationerna.

Stor vikt läggs på att skapa en helhetssyn på webbprogrammering där problemlösning är en central del. I laborationsuppgifterna ingår att självständigt söka, bedöma, tillgodogöra sig och tillämpa information om nya tekniker.

Studenterna skall använda sig av anvisat versionshanteringssystem för den kod som de utvecklar under kursens gång samt kontinuerligt checka in kod under laborationsarbetet (i enlighet med ett professionellt arbetssätt)

  Kurslitteratur:
Kursmaterialet utgörs av online material, samt läroböcker i WWW:
Deitel, Deitel & Nieto. Internet and World Wide Web: How to program. Prentice Hall.
David Flanagan. Java in a Nutshell. O'Reilly


  Examination:
PRA1
Framgångsrikt genomförande av projekt och laborationer. (U,G)
4 hp
 
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Jalal Maleki
Examinator: Henrik Eriksson
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/20/2010