studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDDD17 Informationssäkerhet, fk, 4 p / 6 hp
/Information Security, Second Course/

För:   COS   CS   D   I   Ii   IT  

 

Prel. schemalagd tid: 44
Rek. självstudietid: 116

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi, datorteknik.

  Mål:  IUAE-matris
Kursen ger möjlighet till fördjupade studier i utvalda ämnen inom informationssäkerhetsområdet. Efter genomgången kurs ska en student kunna:
 • Generella mål:
  • förklara och använda säkerhetsterminologin och säkerhetsprinciperna som presenteras i kursen
  • i detalj identifiera och förklara säkerhetshoten mot ett specifikt system, i ett givet sammanhang, identifiera svagheter hos system och formulera säkerhetskrav
  • analysera och strukturera ett givet säkerhetsproblem
  • finna, utvärdera och förklara i detalj lösningar till säkerhetsproblem i såväl generella som specifika sammanhang
  • syntetisera dellösningar för givna säkerhetsproblem
  • generalisera och syntetisera information från flera olika källor inom informationsäkerhetsområdet för att finna struktur, interna och externa kopplingar och dra självständiga och välmotiverade slutsatser
  • relatera abstrakta koncept och modeller till verkliga säkerhetsproblem och mekanismer och vice versa.
 • Projektspecifika mål:
  • identifiera, motivera, analysera och strukturera problemen som ska lösas i projektet
  • finna, utvärdera och förklara lösningarna till problemen som identifieras i projektet
  • använda och förstå utrustningen (hårdvara och mjukvara) som behövs för att genomföra projektet, tillämpa existerande säkerhetsverktyg på det givna problemet och utveckla nya verktyg och mekanismer
  • finna, syntetisera och presentera information från flera olika källor inom informationssäkerhetsområdet för att finns struktur, interna och externa kopplingar och dra självständiga och välmotiverade slutsatser
  • presentera projektresultat för en publik med liknande generella bakgrund inom informationssäkerhet
  • planera, följa upp och dokumentera projektarbetet.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kurs i datasäkerhet. Studenterna förväntas kunna skriva rapporter av god kvalitet.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen, som pågår hela vårterminen. består av två delar: en översiktsdel och en individuell fördjupningsdel. Översikten består av huvudsakligen föreläsningar och litteraturstudie. Fördjupningen består av ett projekt inom ett delområde av informationssäkerhet. I projektet arbetar studenterna i grupp.

  Kursinnehåll:
 • Del 1: Denna del behandlar teori och baseras på föreläsningar och en litteraturstudie. Det exakta innehållet kan variera från år till år beroende på aktuell forskning inom området och pågående forskning vid LiU. Ämnena kan bestå av: säkerhetsmekansimer för moderna kommunikationssystem (t.ex. fingeravtryck och vattenstämplar), nätverkssäkerhet (t.ex. säkerhet i IEEE 802.11), system- och mjukvaruintegritet (t.ex. förtäckta kanaler, buffertflödning och virus), moderna identifierings- och autentiseringsmekanismer (t.ex. biometrisk autentisering), säkerhetsstandarder (t.ex. Common Criteria) och analysmetoder (t.ex. Fault Tree Analysis) och standarder och vanliga implementationer i fält (t.ex. accesskontroll i radioaccessnät).
 • Del 2: I denna del genomför studenterna projekt som kan vara av teoretisk eller praktisk natur. Ämnena för projekten kommer att vara de som studerades i del 1 eller andra ämnen inom området.


  Kurslitteratur:
M. Bishop, "Computer Security: Art and Science" samt artikelsamling (se kurshemsidan).

  Examination:
TEN1
UPG2
LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Skriftlig rapport. Avslutning med en gemensam seminariedag. (U,G)
Frivilligt laborationsmoment
4 hp
2 hp
0 hp
 
Den skriftliga tentamen testar att studenterna har uppfyllt de generella målen.
Projektarbetet, inklusive skriftlig rapport och presentation, testar att studenterna har uppfyllt de projektspecifika målen.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Lena Strömbäck
Examinator: Nahid Shahmehri
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/28/2015