studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDDD05 Komponentbaserad programvara, 4 p / 6 hp
/Component Based Software/

För:   COS   CS   D   IT   SEM  

 

Prel. schemalagd tid: 54
Rek. självstudietid: 106

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi

  Mål:  IUAE-matris
Att förmedla baskunskaper om metoder och tekniska plattformer för komponentbaserad design av programvara. Att lära känna till olika komponentmodeller (Corba, JavaBeans, EJB, COM, Software Architecture Systems). Att förstå moderna programvarukompositionsmetoder såsom metaprogrammering, generativ programmering, aspektorienterad programmering och invasiv komposition av programvara.

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Programutvecklingsmetodik-teori. Objektorienterad programmering.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsningar.

  Kursinnehåll:
Kriterier för komponent-baserade system och kompositionssystem. Genomgång och jämförelse av olika komponentmodeller (Corba, JavaBeans, EJB, COM, Software Architecture Systems) och moderna kompositionssystem, såsom metaprogrammering, generativ programmering, aspektorienterad programmering (Aspect-J) och invasiv komposition av programvara.

  Kurslitteratur:
Clemens Szyperski: Component Software - Beyond Object-oriented programming. Second Edition, Addison-Wesley, 2002.
Ytterligare kurslitteratur annonseras på kurshemsidan.


  Examination:
TEN1
UPG1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Frivillig labuppgift (U,G)
6 hp
0 hp
 
Uppgifterna på tentamen testar hur väl studenten uppfyller kursens mål. För godkänt betyg kan brister i uppfyllande av vissa delar av målen i någon mån kompenseras med ett djupare kunnande inom andra delar.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Patrick Lambrix
Examinator: Peter Bunus
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/17/2011