studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDDD04 Programvarutestning, 4 p / 6 hp
/Software Testing/

För:   CS   D   IT   SEM  

 

Prel. schemalagd tid: 36
Rek. självstudietid: 124

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datalogi, datavetenskap

  Mål:
Förbereder studenterna att:
  • förstå, generalisera och analysera olika testmetoder
  • designa, implementera, förklara, tillämpa och redogöra (muntligt och skriftligt) olika teststrategier och testverktyg
  • jämföra, kritisera, utvärdera, välja olika testmetoder


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Programmering (Java, C, C++), Datastrukturer och algoritmer, erfarenhet att utveckla större program

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsning, lektion och lab.

  Kursinnehåll:
Begrepp och tillvägagångssätt vid testning av programvara. Ämnet täcker tesning på enhets-, modul- och systemnivå, automatisk och manuell teknik för generering och validering av test data, statisk och dynamisk analys.

  Kurslitteratur:
Copeland, Lee. A Practitioner's Guide to Software Test Design, Artech House Publishers, 2003. ISBN 1-58053-791-X.

  Examination:
TEN1
LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationskurs (U,G)
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Patrick Lambrix
Examinator: Peter Bunus
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 12/13/2010