studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2011
 
TDDB84 Designmönster, 4 p / 6 hp
/Design Patterns/

För:   C   CS   D   DAV   DI   I   Ii   IT   MT   SEM  

 

Prel. schemalagd tid: 34
Rek. självstudietid: 126

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, Datalogi

  Mål:  IUAE-matris
Efter kursen ska studenten kunna använda designmönster, det vill säga, utföra lösningar för standardproblem i objektorienterad programvaruutvekling. Studenten ska även kunna använda programvaruevolutionsmetodik så som refactoring samt beskriva de implementationsmönster (idiom) som kan finnas i ett programspråk.

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Vara väl förtrogen med programmering i minst ett objektorientierade programspråk. Ha använt avancerade algoritmer och datastrukturer.
Vara väl fortrogen med att läsa forskningspapper, söka information from föreläsningsbilder i papper (självständigt arbete).


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsningar behandlar teorien. Laborationerna har uppgifter i design, restruktureringar och implementation.

  Kursinnehåll:
Design. Designmönster. Historia. Implementeringsmönster. Refactoring. Role modelling. Komplexa mönster. Symmetrier. Designmönster som kompositionsoperationer.

  Kurslitteratur:
[Gamma, Helm, et.al. Design Patterns. Addison Wesley].
Några forskingspapper från internet.


  Examination:
TEN1
LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationer (U,G)
3 hp
3 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Patrick Lambrix
Examinator: Peter Bunus
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2011 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 04/07/2011