studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2008
 
TPPE30 Produktionssimulering, 4 p / 6 hp
/Production Simulations/

För:   M   MEC  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Maskinteknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Maskinteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:
Kursen behandlar simulering som ett verktyg vid utformning av processupplägg, verkstadslayouter, industrirobotceller, arbetsplatser samt för verifiering och visualisering vid produktionstekniskt beredningsarbete. Kursen är inriktad på funktionaliteten hos programsystemen/verktygen.
Kursen syftar till att ge en grund för att i efterföljande produktionsinriktade kurser kunna använda institutionens programvara i projekt och examensarbeten som innehåller produktionsutvecklingsmoment.
Kunskapsmålen för kursen är:
  • att kunna redogöra för användningsområdena för geometrisimulering inom produktionsområdet
  • att kunna beskriva funktionaliteten hos en simuleringsprogramvara som används för produktionstekniskt utvecklingsarbete inom områdena robotsimulering, monteringssimulering samt ergonomisimulering
  • att kunna förstå och rätt använda tekniska termer inom teknikområdet.
Färdighetsmålen för kursen är:
  • att kunna använda en robotsimuleringsprogramvara vid utformning av industrirobotbestyckade tillverkningsceller och med hjälp av programvaran bygga upp virtuella modeller som innehåller produkter, processer samt resurser.
  • att kunna utföra analyser avseende räckvidd, åtkomlighet och kollisionsanalys under beredningsarbete med hjälp av simuleringsprogramvaran.
  • att kunna skapa mekanismer i simuleringsprogramvaran, t ex gripdon maskinrörelser mm, för användning under simuleringsarbete.
  • att kunna skapa simuleringssekvenser som visar funktionen hos ett modellerat och simulerat mindre tillverkningssystem.
  • att kunna skapa en monteringssimulering för en produkt


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande produktionsteknik, maskinelement med CAD och ritteknik samt grundläggande industriell ekonomi och produktionsekonomi. Kunskap om datoriserad produktionsutrustning är också nyttig som förkunskap

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Produktionslogistik, Produktionssystem.

  Organisation:
Teorigenomgångarna som behandlar geometrisimulering, mjukvara och funktionalitet är koncentrerade till kursens första del. Laborationen ger inblick i den kommersiella simuleringsmjukvaran som används i laborationer. Ett mindre projekt genomförs för att ge egen träning av mjukvarornas funktionalitet

  Kursinnehåll:
Drivkrafter för användning av geometrisimulering med anknytning till produktionsberedning och produktionsteknik. Exempel på användning av geometrisimulering i industrisammanhang. Simulering av industrirobotbestyckade tillverkningsceller. Monteringssimulering. Ergonomisimulering. Simuleringsprogramvara och funktionalitet.

  Kurslitteratur:
Kurspärm
Material som utdelas under kursen.
Laborations-PM och projekt-PM
All litteratur kan köpas hos Lisbeth Hägg, Sekr., A-huset, ingång 15.
Material som delas ut under kursens gång vid föreläsningar och lektioner ingår i kursen. Detta material är kostnadsfritt.


  Examination:
TEN2
LAB2
UPG1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationer (U,G)
Projektuppgift (U,G)
3 hp
2 hp
1 hp
 
Den skriftliga tentamen testar kunskaperna i hela kursen. Således ingår generella delar av stoffet i laborationskursen och projektuppgiften i tentamen även om dessa delar av kursen också examineras som separata moment.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IEI.
Studierektor:
Examinator: Lars Wennström
Ansvarig programnämnd: Maskin&Design


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2008 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/31/2008