studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar , 6 hp
/Application-Specific Integrated Circuits/

För:   D   ED   ELE   IT   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 68
Rek. självstudietid: 92

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik, Datateknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen avser att ge kunskaper om allmänna metoder och principer för konstruktion av applikationsspecifika integrerade kretsar som realiserar algoritmer för digital signalbehandling. Speciell tonvikt läggs på en systematisk konstruktionsmetodik från systemspecifikation till färdig krets. Efter kursen förväntas du kunna:
 • Analysera beräkningsegenskaper för signalbehandlande algoritmer
 • Bestämma resurskrav för implementering av signalbehandlande algoritmer
 • Bedöma lämplighet att använda olika typer av arkitekturer för implementering av signalbehandlande algoritmer
 • Syntetisera en nära optimal arkitektur
 • Konstruera och utvärdera olika typer av beräkningselement
Som delmoment i kursen förväntas studenten kunna:
 • Bestämma gränser för uppnåbar datahastighet
 • Bestämma beräkningsbar ordning för operationer
 • Beräkna fördröjning och exekveringstid för operationer och förutse inverkan av dessa egenskaper
 • Bestämma beräkningsgrafer och optimera schemaläggningar
 • Definiera och analysera olika typer av optimalitet i delar av konstruktionsflödet
 • Beräkna och optimera resursallokering och resurstilldelning
 • Syntetisera och analysera olika arkitekturer för signalbehandlande system
 • Konstruera olika typer av beräkningselement genom att utnyttja olika aritmetikstilar


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kurser i digitalteknik och digitala kretsar.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen är uppdelad på föreläsningar, lektioner och datorstödda gruppövningar samt laborationer.

  Kursinnehåll:
Systemkonstruktion med implementering i VLSI- eller FPGA-teknik av några signalbehandlingsapplikationer, exempelvis digitala filter, FFT och DCT. Systemspecifikation, systemlösning, analys av beräkningsegenskaperna hos olika DSP-algoritmer. Syntes av optimal beräkningsarkitektur. Konventionella implementeringsmetoder. Beräkningselement och aritmetik. VLSI-implementering och CMOS-kretsar.

  Kurslitteratur:
Wanhammar, L: DSP Integrated Circuits, Academic Press, 1999. ISBN 0127345302.

  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationskurs (U,G)
4,5 hp
1,5 hp
 Undervisningsspråk är Svenska/engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Oscar Gustafsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/27/2015