studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TSKS10 Signaler, information och kommunikation, 4 hp
/Signals, Information and Communication/

För:   D   I   Ii   Mat   Y   Yi  

 

Prel. schemalagd tid: 40
Rek. självstudietid: 67

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
  • Förstå och kunna genomföra beräkningar på sampling i tidsdomänen, dimensionalitet, I/Q representation, samplade system och brus
  • Förstå och kunna genomföra beräkningar på enkla stokastiska modeller för representation av information
  • Beskriva de fundamentala gränserna för kompression och överföring av signaler och information, genomföra enklare beräkningar som relaterar till dessa, samt förstå hur dessa kopplar till den fysikaliska verkligheten
  • Uppvisa ingenjörsmässig försåelse för de fundamentala gränserna för överföring av signaler och information över opålitliga kanaler (tex radio) och genomföra enklare beräkningar som relaterar till dessa
  • Beskriva och uppvisa ingenjörsmässig förståelse för grundprinciperna för tekniker för informationslagring och överföring som används i praktiken
  • Med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande, kunna redogöra för sambanden mellan olika begrepp i kursen.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande förståelse för Fouriertransformen och linjära system. Sannolikhetslära.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Efterföljande avancerade kurser inom systemteknik, i synnerhet: kommunikationsteknik, signalbehandling, bildbehandling, styr/informationssystem och elektronik.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner, tentamen samt en datorlaboration. Datorlaborationen rapporteras skriftligen och individuellt.

  Kursinnehåll:
Sampling i tidsdomänen, representation av tids- och bandbegränsade signaler, dimensionalitet. Smalbandiga signaler och I/Q representation. Samplade system. Introduktion till brus. Exempel på signaler i elektrotekniska tillämpningar, speciellt i kommunikations- och navigationssystem. Modellering av fysiska kanaler för överföring av signaler (kablar, radio). Fundamentala gränser för överföring och lagring av information, entropi, kanalkapacitet. Introduktion till tekniker för kompression samt felskydd av information.

  Kurslitteratur:
E. G. Larsson, ”Signals, Information and Communications”.

  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Datorlaborationer (U,G)
3 hp
1 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Klas Nordberg
Examinator:
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/07/2017